3 min lezen

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor schuld aan crediteur?

NL

Crediteur X was door de rechtbank veroordeeld om ruim € 45.000 te betalen aan een BV. Crediteur X heeft aan deze veroordeling gehoor gegeven. In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
is deze veroordeling teruggedraaid. Als gevolg hiervan moest de BV dit bedrag aan de crediteur terugbetalen wegens onverschuldigde betaling Het verrichten van een prestatie zonder (rechts)grond; recht op terugvordering.
» Meer over onverschuldigde betaling
onverschuldigde betaling
. Echter, op dat moment had de BV onvoldoende financiële middelen om aan deze betalingsverplichting te voldoen. De BV ging dan ook niet veel later failliet. Kan de crediteur de bestuurder in privé aanspreken op terugbetaling? Advocaat ondernemingsrecht Thomas van Vugt legt uit aan de hand van een recente rechtszaak.

 

Procedure wegens bestuurdersaansprakelijk

De crediteur was na het faillissement een procedure gestart tegen de bestuurders wegens bestuurdersaansprakelijkheid. Volgens de crediteur hadden de bestuurders onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
gehandeld door (i) het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekeningen en (ii) het volledig leeghalen van de BV. De rechtbank wees de vordering van de crediteur echter af.

Nalaten deponeren jaarrekening onbehoorlijk bestuur

De crediteur gaat in hoger beroep. Het hof buigt zich allereerst over het verwijt dat de bestuurders hebben nagelaten één of meer jaarrekeningen te deponeren. Dit brengt met zich mee dat er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
kan dan de bestuurders van een failliete onderneming aanspreken om alle schulden van de BV te betalen. Het is dan aan de bestuurders om aan te tonen dat het wanbeleid niet de oorzaak is geweest van het faillissement.

Persoonlijke aansprakelijkheid bij onbehoorlijk bestuur

Deze aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van de bestuurder tegenover de curator brengt –volgens het hof- echter niet zonder meer met zich mee dat de bestuurders ook tegenover individuele crediteuren onrechtmatig hebben gehandeld in de zin van artikel 6:162 BW. Hiervoor zijn bijzondere omstandigheden nodig (en die zijn in deze zaak niet aangevoerd).

Persoonlijk verwijt vereist bij bestuurdersaansprakelijkheid

Wat betreft het verwijt dat de bestuurders de BV hebben leeggehaald zodat verhaal voor de crediteur werd gefrustreerd stelt het hof het volgende voorop. Een bestuurder kan onrechtmatig handelen tegenover een crediteur van de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
als de bestuurder medewerking verleent aan een doen of nalaten van de rechtspersoon waardoor wordt bewerkstelligd of toegelaten dat de rechtspersoon haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. Voor aansprakelijkheid is evenwel vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt valt te maken van zijn handelen.

Geen bewuste benadeling crediteur door bestuurders

In deze zaak is dit volgens het hof niet aan de orde. De bestuurders hoefden er bij de verrekening Het tegen elkaar wegstrepen van schulden over en weer waardoor een verbintenis teniet gaat.
» Meer over verrekening
verrekening
van een langlopende schuld aan de aandeelhouder in 2007–waardoor het vermogen van de BV werd verminderd- geen rekening mee te houden dat het vonnis waarin de crediteur tot betaling werd veroordeeld zou worden vernietigd in 2009. Er is niet gebleken dat de bestuurders wisten of behoorden te weten dat door deze verrekening verhaal aan de crediteur enkele jaren later niet meer mogelijk zou zijn. Het hof bekrachtigd het vonnis van de rechtbank.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence