3 min lezen

Vaststelling dividendbeleid vorderen in kort geding? Het kan!

NL

Onlangs werd een interessante uitspraak gedaan in kort geding. Twee certificaathouders van een onderneming waren het niet eens met het door de onderneming gevoerde dividendbeleid. Het beleid houdt feitelijk in dat er nooit dividend Winstuitdeling aan aandeelhouders van een naamloze of besloten vennootschap.
» Meer over dividend
dividend
aan de certificaathouders wordt uitgekeerd. Welke juridische stappen kunnen de ontevreden certificaathouders ondernemen? Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit licht de zaak toe.

 

Dividend nooit uitgekeerd aan certificaathouders

Eisers in deze zaak houden samen met 3 andere certificaathouders de certificaten in het aandelenkapitaal van een hotelonderneming. Het was gebruik om alle winst in het van origine familiebedrijf terug te laten vloeien en geen dividenduitkeringen te doen. De directe betrokkenheid van eisers bij het bedrijf werd steeds minder maar de wens om rendement te verkrijgen steeds meer. De overige certificaathouders blokkeerden echter iedere beslissing over dividenduitkering. In een kort geding vorderen eisers daarom via een advocaat de andere certificaathouders te veroordelen een redelijk dividendbeleid te realiseren waarin wordt bepaald welk gedeelte van de winst wordt uitgekeerd en welk gedeelte wordt gereserveerd.

Beklemde minderheidsaandeelhouders

De voorzieningenrechter overweegt dat eisers de positie van beklemde minderheid innemen: zij zitten klem tussen enerzijds de weigering van de meerderheid om werk te maken van het daadwerkelijk vaststellen en voeren van een dividendbeleid, anderzijds de weigering om hen tegen acceptabele condities uit te kopen. Met deze opstelling worden de deelnemingen van eisers gereduceerd tot ‘dood kapitaal’. Volgens de rechter mag een beleid waarin ongeacht de resultaten van het bedrijf geen dividend wordt uitgekeerd, terwijl het bedrijf substantiële winst heeft gemaakt, de naam dividendbeleid niet dragen.

Normen dividendbeleid uit de rechtspraak

In de rechtspraak is een aantal normen ontwikkeld met betrekking tot het uitkeren van dividend. Zo zijn er volgens de Hoge Raad gegronde redenen om aan een juist beleid van een vennootschap te twijfelen als er geen of in verhouding tot de winst slechts gering dividend wordt uitgekeerd zonder dat het belang van de vennootschap zulks rechtvaardigt. In het verlengde hiervan heeft de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
eens overwogen dat aandeelhouders in beginsel zonder meer recht hebben op uitkering van de gerealiseerde winst en dat deze ook dient te worden uitgekeerd, tenzij het vennootschappelijk belang Het belang waarnaar de bestuurders van een vennootschap zich moeten richten.
» Meer over vennootschappelijk belang
vennootschappelijk belang
een reservering vereist. Een beleid voor onbepaalde tijd waarbij alle winst wordt gereserveerd is in het algemeen niet gerechtvaardigd. Tot slot moet de vennootschap bij het voeren van haar dividendbeleid ook rekening houden de belangen van haar betrokkenen, waaronder de minderheidsaandeelhouders.

Rechter: prikkel onderneming om dividendbeleid vast te stellen

Deze normen in ogenschouw genomen komt de rechter tot de conclusie dat er geen bestendig dividend beleid is en dat er geen rekening wordt gehouden met de belangen van de minderheidsaandeelhouders (eisers). Maar wat kan de rechter dan doen? Het is namelijk niet aan een voorzieningenrechter om een dividendbeleid van een onderneming vast te stellen. De voorzieningenrechter kan wel een voorziening treffen die de onderneming prikkelt om van de vaststelling van haar dividend beleid werk te maken. En dat doet hij dan ook.

Voorstel dividendbeleid conform advies registeraccountant

De rechter gebiedt de onderneming om een bijzondere vergadering van certificaathouders bijeen te roepen. In deze vergadering moet een voorstel worden gedaan over het te voeren dividendbeleid, welk voorstel moet zijn vergezeld van een advies van een onafhankelijke registeraccount. Wordt het voorstel door de certificaathouders afgewezen, dan zal een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
moeten worden gevoerd over de afwijzing van het voorstel. Wordt het aangenomen, dan moet het dividend volgens het beleid worden uitgekeerd aan eisers.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence