3 min lezen

Ondernemingskamer: onderzoek naar dividendbeleid KLM

NL

De minderheidsaandeelhouders van KLM hebben eindelijk succes geboekt in hun jarenlange strijd tegen KLM. De ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
van het Gerechtshof Amsterdam heeft in een beschikking een verzoek om onderzoek naar het dividendbeleid van KLM toegewezen. Zij twijfelt namelijk aan de juistheid van het gevoerde beleid. Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit bespreekt de zaak.

 

 

Enquêteverzoek door minderheidsaandeelhouder

Na de afwijzing van de Hoge Raad van het verzoek van Emarcy en de VEB om het besluit van KLM tot winstreservering te vernietigen, stond alleen de weg naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (OK) nog open. minderheidsaandeelhouder Een aandeelhouder die een minderheid van de aandelen bezit
» Meer over minderheidsaandeelhouder
Minderheidsaandeelhouder
Emarcy heeft de Ondernemingskamer verzocht een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van KLM met betrekking tot o.a. het dividendbeleid. Emarcy maakt er bezwaar tegen dat KLM en AFKLM (Air France) het dividend Winstuitdeling aan aandeelhouders van een naamloze of besloten vennootschap.
» Meer over dividend
dividend
op gewone aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
KLM hebben gekoppeld aan de dividenduitkeringen van Air France. Met deze koppeling zou KLM te weinig rekening houden met de belangen van de minderheidsaandeelhouders.

Zorgplicht jegens minderheidsaandeelhouder

De Ondernemingskamer stelt voorop dat het dividendbeleid dient te voldoen aan een mate van zorgvuldigheid jegens de minderheidsaandeelhouders. Dit betekent niet alleen dat het resultaat van die besluitvorming niet kennelijk onredelijk mag zijn maar ook dat de wijze van totstandkoming van de besluiten zorgvuldig dient te zijn. AFKLM neemt als houder van de prioriteitsaandelen (een orgaan van de vennootschap KLM) het besluit over de dividenduitkering. Zij heeft echter een tegenstrijdig belang met dat van de minderheidsaandeelhouders omdat de winst van KLM in zekere zin toch ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
staat van AFKLM en haar groep. Met andere woorden, hoe minder AFKLM besluit uit te keren aan de aandeelhouders KLM, hoe meer zij kan reserveren in de groep AFKLM.

OK: koppeling dividenduitkeringen niet onderbouwd

Na vergelijking van de winstresultaten over de boekjaren 2004 – 2011 van zowel KLM als AFKLM is de Ondernemingskamer van oordeel dat niet anders kan worden geconcludeerd dan dat het dividendbeleid er telkens op gericht was om de dividenduitkeringen van KLM gelijk te stellen aan dat van AFKLM. De winst per KLM aandeel was echter over het betrokken tijdvak telkens veel hoger dan de winst per AFKLM aandeel. Een toereikende reden voor deze koppeling is niet door KLM aangevoerd en ligt volgens de Ondernemingskamer ook niet voor de hand.

Ernstige twijfel zorgvuldigheid beleid door KLM

De Ondernemingskamer besluit dat gelet op de feiten ernstig moet worden betwijfeld of KLM bij de besluitvorming omtrent de winstreserveringen de vereiste zorgvuldigheid jegens haar minderheidsaandeelhouders in acht heeft genomen. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer levert dit gegronde redenen op om te twijfelen aan de juistheid van het dividendbeleid. Zij beveelt dan ook een onderzoek hiernaar.

Ondernemingskamer: advocaat ondernemingsrecht

Het Nederlandse vennootschapsrecht kent een bijzondere gerechtelijke procedure om een onderzoek naar de gang van zaken bij en het beleid van een bedrijf mogelijk te maken: de enquêteprocedure. De Ondernemingskamer kan op verzoek van de aandeelhouders of een betrokken vakorganisatie en de vennootschap zelf een onderzoek kan gelasten naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap. De ondernemingskamer wijst het verzoek een onderzoek te gelasten alleen toe wanneer is gebleken van “gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen”. In deze zaak is met deze beschikking fase 1 van de enquêteprocedure Een gerechtelijke procedure bij de Ondernemingskamer. De OK kan een onderzoek naar de gang van zaken bij en het beleid van een bedrijf bevelen, in dat kader ingrijpen in de onderneming.
» Meer over enquêteprocedure
enquêteprocedure
afgerond. Het onderzoek naar het beleid is fase 2. Wordt dus vervolgd.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence