3 min lezen

Dividenduitkering: de nieuwe regels van de Flex BV

NL

In een recente uitspraak moest de kortgedingrechter beoordelen of een dividend Winstuitdeling aan aandeelhouders van een naamloze of besloten vennootschap.
» Meer over dividend
dividend
aan een aandeelhouder rechtmatig was uitgekeerd. Hij paste hierbij de nieuwe regels conform de Flex BV toe. Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit legt aan de hand van deze casus uit wat er sinds de invoering van de Flex BV is veranderd.

 

 

Geschil over rechtmatigheid besluit uitkering dividend

In deze zaak waren eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
(aandeelhouder die dividend had ontvangen) en gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
(vennootschap die dividend had uitgekeerd) in geschil over de rechtmatigheid van de dividenduitkering die was gedaan aan eiser. Gedaagde stelde dat de dividenduitkering niet aan de wettelijke vereisten voldeed. In een kort geding toetste de voorzieningenrechter de uitkering aan de nieuwe regels die zijn ingevoerd met de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (de Flex-BV).

AvA besluit over bestemming winst

Volgens de nieuwe wet is de Algemene vergadering van Aandeelhouders ( algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
) bevoegd om de bestemming van de winst te bepalen. Deze winst moet eerst worden vastgesteld in de jaarrekening. Winst kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders (dividenduitkering) of worden gereserveerd. Dividend mag alleen worden uitgekeerd als het eigen vermogen van de bv groter is dan de reserves die volgens de wet of de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
moeten worden aangehouden. Deze toets wordt ook wel de ‘beperkte balanstest’ genoemd.

Uitkeringstoets door bestuur BV

Als de AvA besluit tot dividenduitkering, dan zal het bestuur van de bv dit besluit nog moeten goedkeuren. Afkeuren mag alleen als het bestuur weet, of kan voorzien, dat de vennootschap na uitkering van het dividend in problemen komt met het betalen van opeisbare schulden (continuïteitsvereiste). Als dit niet het geval is, mag het een besluit tot uitkering niet weigeren.

Het bestuur kan ook impliciet goedkeuring verlenen door feitelijk over te gaan tot de uitkering.

Rechter: dividenduitkering voldoet aan eisen

In deze casus was de rechter van oordeel dat er een geldig besluit lag van de AvA om tot uitkering over te gaan van het dividend aan eiser. Weliswaar is niet volstrekt duidelijk of er al een jaarrekening was vastgesteld, maar er waren diverse stukken voorhanden waarin de de belangrijkste onderdelen van een jaarrekening waren opgenomen. Ook het bestuur heeft het besluit van de AvA goedgekeurd.

De stelling van gedaagde dat na de uitkering van het dividend het eigen vermogen van de uitkerende vennootschap negatief is geworden, kan niet worden gevolgd. Uit de financiële cijfers blijkt dat er een bedrag van ruim € 336.000 beschikbaar was om uit te keren. De uitkering bedroeg slechts € 250.000 dus van een negatief saldo kan niet worden gesproken. Kortom, de Voorzieningenrechter concludeert dat de dividenduitkering niet onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
is gedaan. De eiser wordt in het gelijk gesteld.

Advocaat bij Flex BV en dividenduitkering

Door de invoering van de Flex BV zijn er regels veranderd. Deze gewijzigde uitkeringstoets heeft ook gevolgen voor bestuurders. Zo kunnen bestuurders aansprakelijk worden gesteld als zij een uitkeringsbesluit goedkeuren dat ervoor zorgt dat schuldeisers vervolgens niet meer kunnen worden betaald. Wij raden u daarom aan om vooraf juridisch advies in te winnen bij een voornemen om tot uitkering van dividend over te gaan. Neem voor vragen gerust contact op met ons kantoor.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence