3 min lezen

Uitkoop procedure bij de ondernemingskamer: AMS legt uit!

NL

De ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
ondernemingskamer
(OK) van het gerechtshof Amsterdam behandelt verschillende procedures: van verzoeken tot het vaststellen van wanbeleid bij een onderneming (enquêteprocedures) tot het ontslag van een commissaris. Ook een verzoek tot uitkoop van aandeelhouders behoort tot het domein van de OK. In deze blog legt advocaat ondernemingsrecht Marco Guit aan de hand van een recente procedure uit welke criteria gelden bij een uitkoopprocedure.

Verzoek tot uitkoop van minderheidaandeelhouder(s)

In deze zaak had de Zweedse vennootschap Sweco via onderhandse aankoop en beurshandel 95% van de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
in de naamloze vennootschap Een als zodanig opgerichte rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal.
» Meer over naamloze vennootschap
naamloze vennootschap
Grontmij N.V. verworven. Sweco diende vervolgens een verzoek in bij de Ondernemingskamer. Zij vorderde dat de overige aandeelhouders werden veroordeeld om hun aandelen aan Sweco over te dragen conform artikel 2:92a BW.

Art 2:92a BW: uitkoop bij ten minste 95% aandelen

In artikel 2:92a BW is bepaald dat de aandeelhouder die ten minste 95% van het geplaatste kapitaal van de naamloze vennootschap verschaft tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders een vordering kan instellen tot overdracht van hun aandelen aan de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
(uitkoop). Dit verzoek kan ook gezamenlijk door twee of meer groepsmaatschappijen worden gedaan als zij gezamenlijk 95% van het geplaatste kapitaal verschaffen.

Waarde aandelen & biedprijs

De Ondernemingskamer oordeelt over deze vordering en over de aangeboden vergoeding. De eiser moet natuurlijk wel betalen voor de aandelen. Meestal wordt een verzoek tot uitkoop vergezeld van een (onderbouwd) prijsaanbod. Als er geen biedprijs is gedaan of de rechter acht deze waarde niet redelijk, kan hij de prijs door deskundigen laten vaststellen.

Afwijzing verzoek tot uitkoop

De rechter wijst de vordering af als een gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
ondanks de vergoeding ernstige stoffelijke schade zou lijden door de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
, een gedaagde de houder is van een aandeel waaraan de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
een bijzonder recht inzake de zeggenschap in de vennootschap verbinden óf een eiser jegens een gedaagde afstand heeft gedaan van zijn bevoegdheid om de vordering in te stellen.

Ruilbod: overdracht aandelen tegen andere aandelen

De OK overweegt dat het verzoek van Sweco aan alle criteria voldoet: zij had op de dag van het aanbod 95% van de aandelen en er zijn geen redenen om het verzoek af te wijzen. Wat betreft de biedprijs ad € 5,11 heeft Sweco aangeboden de prijs deels in geld, deels in aandelen aan Sweco zelf te betalen, te weten (i) o,22195 Sweco Shares en (ii) € 1,84 in contanten. Dit wordt ookwel een ruilbod genoemd, omdat de gevorderde aandelen in Grontmij (deels) worden geruild tegen aandelen van Sweco.

Vaststelling prijs in geld

De door de OK vast te stellen prijs voor de aandelen dient echter in geld te luiden. Daarom dient de waarde van de geboden tegenprestatie, ook voor zover deze bestaat uit aandelen van Sweco, te worden uitgedrukt in geld. De OK gaat voor de vaststelling van de waarde uit van de beurskoers van Sweco. Deze waarde, vermeerderd met de contante prijs van € 1,84, is ruim € 5,11 en aldus acht de OK de biedprijs redelijk. Het verzoek wordt toegewezen.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence