3 min lezen

Bestuurder BV aansprakelijk bij niet volstorten aandelen?

NL

Voor de invoering van de Flex-BV in 2012 was de oprichter van een BV verplicht tot het volstorten van het minimumkapitaal van € 18.000. Deze eis geldt nu niet meer. En daarmee is ook de bijzondere bepaling ten aanzien van de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van bestuurders bij het niet voldoen aan deze stortingsplicht komen te vervallen. Maar voor vennootschappen die zijn opgericht voor 2012 geldt deze aansprakelijkheid nog wel zoals blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma licht toe.

 

Curator: bestuurders aansprakelijk voor faillissementstekort

In deze zaak was een BV in 2010 failliet gegaan. De curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
ontdekte dat de bestuurders (die tevens de oprichters waren) niet hadden voldaan aan hun verplichting tot volstorting van het aandelenkapitaal. Hij startte een procedure waarin hij de bestuurders aansprakelijk hield voor het faillissementstekort op grond van artikel 2:180 BW (oud). Op basis van dit (thans niet meer geldende) artikel had het niet volstorten van de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
als consequentie had dat de bestuurders naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk zijn voor rechtshandelingen waardoor de vennootschap werd verbonden en welke plaatsvonden voordat aan de stortingsplicht was voldaan.

Rechtbank: curator heeft geen zelfstandig vorderingsrecht

De rechtbank wijst de vordering van de curator echter integraal af. De rechtbank stelt voorop dat de hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijke aansprakelijkheid
van de bestuurder ex artikel 2:180 BW (oud) een aansprakelijkheid jegens de individuele crediteuren betreft, te weten die crediteuren waarmee de failliete vennootschap rechtshandelingen heeft verricht. De vordering kan niet worden ingesteld door de vennootschap zelf en dus evenmin door de curator. Hoewel de curator de gezamenlijke belangen van de crediteuren behartigt, vloeit hieruit nog geen vorderingsrecht.

Consequenties niet volstorten aandelen

De curator haalt hier bakzeil met zijn vordering. En nu de verplichte volstorting van de aandelen is afgeschaft, zal een dergelijke vordering ook niet meer vaak worden ingesteld (enkel voor gevallen waarop het oude recht nog van toepassing is). Zijn er dan nu geheel geen consequenties meer zijn voor het achterwege laten van volstorting op de aandelen? Ja en nee. De curator heeft bij faillissement nog steeds de bevoegdheid om alle nog niet gedane verplichte stortingen op de aandelen te innen.

Aansprakelijkheid bestuurder bij niet-volstorting

Bovendien geldt de wettelijke aansprakelijkheid nog indien een niet volgestort aandeel wordt overgedragen of toebedeeld. In dat geval blijft ieder van de vorige aandeelhouders voor het daarop nog te storten bedrag hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijk
jegens de vennootschap aansprakelijk. Het niet volstorten van aandelen kan overigens ook negatieve fiscale gevolgen hebben.

Advocaat ondernemingsrecht bij advisering oprichting BV

Kortom, sinds invoering van de Flex-BV is de oprichting van een BV een stuk eenvoudiger geworden en kan dit al worden gedaan met een startkapitaal van slechts € 1,-. Maar er zijn wel degelijk nadelige gevolgen. Laat u dus eerst goed informeren over de gevolgen van het niet volstorten van aandelen. De advocaten van AMS hebben ruime ervaring in het ondernemingsrecht en kunnen u hierover adviseren.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence