3 min lezen

Ex-vennoot soms aansprakelijk voor oude schuld

NL

Al veel is geschreven over de rechtsvorm vennootschap onder firma. Niet voor niets. De flexibiliteit van deze rechtsvorm brengt veel mogelijkheden met zich, maar blijkt ook een voedingsbodem voor geschillen en vraagtekens. Afgelopen maand bleek dit eens te meer bij het Hof in ’s-Hertogenbosch. AMS-advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma bespreekt de zaak.

 

 

Ex-vennoten hoofdelijk aansprakelijk

Blijkens artikel 18 Wetboek van Koophandel (WvK) zijn ex-vennoten hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijk
voor alle schulden van de vof aansprakelijk. Volgens vaste rechtspraak blijft de uitgetreden vennoot voor de ten tijde van ontbinding bestaande schulden van de vennootschap ook nadien jegens derden onverminderd hoofdelijk verbonden. Dit brengt onwenselijke situaties met zich zeker voor de ex-vennoot die jaren later opeens wordt gedagvaard, zo ook deze.

Vennootschap omgezet in eenmanszaak

De toenmalige en nog bestaande vennootschap onder firma voerde onder andere een opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
uit in 2005 aan een dak. In 2011 trad één van de vennoten uit de vof, waarbij de andere vennoot de vof als eenmanszaak voort zette. In 2013 bleek echter dat het dak dat in 2005 was aangelegd een aantal gebreken bevatte. De vennoot probeerde, met zijn eenmanszaak, het dak te herstellen maar gaf uiteindelijk op.

Nakoming overeenkomst schiet tekort

Op basis van artikel 6:83 aanhef en sub c BW kan men zonder een ingebrekestelling Een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar die tekortschiet in gebreke wordt gesteld en hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld.
» Meer over ingebrekestelling
ingebrekestelling
iemand aansprakelijk stellen als de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar kan afleiden dat deze in de nakoming van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
zal tekortschieten. Dat was het geval hier, het dak werd immers niet meer hersteld. Het probleem was echter dat ook de ex-vennoot aansprakelijk werd gehouden op grond van artikel 18 WvK. De vraag is echter of dat mogelijk is, nu hij nog nooit aansprakelijk was gesteld in de hoedanigheid als ex-vennoot en daardoor tevens nimmer had aan gegeven dat hij het dak niet ging maken.

Hoofdelijke verbondenheid vennoten

Kennelijk meende de rechtbank Zeeland-West-Brabant dat de ex-vennoot toch op grond van artikel 18 WvK aansprakelijk kon worden gehouden. Het Hof in ’s-Hertogenbosch was het hier echter niet mee eens. Artikel 6:9 BW stelt namelijk dat, ondanks de hoofdelijke verbondenheid van de (voormalige) vennoten ex artikel 18 WvK, een hoofdelijke schuldenaar niet bevoegd is de overige schuldenaren te vertegenwoordigen in hun verhouding tot de schuldeiser.

Nimmer in gebreke gesteld

Het feit dat de ene vennoot mededeelde dat hij niet meer het dak ging repareren kan op grond van artikel 6:9 BW dus niet aan de andere vennoot worden toegeworpen. Nu de ex vennoot niet de kans was geboden om na te komen en nimmer in gebreke was gesteld, kon hij ook niet aansprakelijk worden gehouden, zo redeneerde het Hof.

Vof ontbinden voedingsbodem voor geschil

Bovenstaande toont eens te meer dat het aangaan, maar zeker het ontbinden van een vennootschap onder firma een voedingsbodem voor geschillen kan opleveren. Zelfs 8 jaar na dato kan een oud-vennoot nog aansprakelijk worden gesteld voor schulden toentertijd. De oplossingen zijn hiervoor zijn al eens in een blog voorbij gekomen. Het uitgangspunt is in ieder geval dat over mogelijke kwesties al deze, duidelijk afspraken op papier moeten worden gezet.

Hidde Reitsma

Hidde

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence