3 min lezen

Nakoming koopovereenkomst: verzoek enquêteonderzoek de juiste weg?

NL

Koper X koopt onderneming Y. De koper stort de koopprijs op de rekening van de notaris. Met de verkoper is overeengekomen dat een deel van de koopprijs op deze rekening blijft staan. Het is vrij gebruikelijk om daarmee eventuele schendingen van garantieverplichtingen te betalen. Maar is het gebruikelijk om bij een eventueel geschil over de nakoming van de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
naar de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
(OK) te stappen? Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma bespreekt een recente uitspraak van de OK.

Wanneer naar de Ondernemingskamer?

Voor het oplossen van geschillen binnen een onderneming, is een gang naar de OK een geschikte weg. De OK kan op verzoek van een aandeelhouder een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij een vennootschap bevelen. De OK kan ook ingrijpen om de gezonde verhoudingen binnen een onderneming te herstellen. Deze zogenaamde enquêteprocedure kan niet zomaar worden ingesteld. Zo moeten de aandeelhouders aan bepaalde voorwaarden voldoen om ontvankelijk te zijn. Een onderzoek wordt alleen door de OK toegewezen als zij gegronde redenen heeft om aan een juist beleid te twijfelen. Wat een enquêteprocedure Een gerechtelijke procedure bij de Ondernemingskamer. De OK kan een onderzoek naar de gang van zaken bij en het beleid van een bedrijf bevelen, in dat kader ingrijpen in de onderneming.
» Meer over enquêteprocedure
enquêteprocedure
met name succesvol maakt, is dat de OK in iedere fase van de procedure voorlopige voorzieningen kan treffen, waarmee direct bij de onderneming kan worden ingegrepen.

Het geschil?

In deze zaak speelde het volgende. In de koopovereenkomst is bepaald dat de koper een beroep op de waarborg (ook wel: escrow) toekomt, als een garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
binnen een jaar wordt geschonden. Net voor het verlopen van die termijn heeft de koper een beroep op de waarborg gedaan. De koper is van mening dat er een verkeerde voorstelling van zaken gegeven is over de waarde van de voorraad van de onderneming. Daarmee is dus een garantie geschonden. De voormalige bestuurders/aandeelhouders zouden de voorraad hebben gemanipuleerd en onjuist gewaardeerd, aldus koper.

Naar de OK: de juiste weg?

De voormalige bestuurders/aandeelhouders van de onderneming zijn van mening dat dit geschil niet in een enquêteprocedure kan worden beslecht. Zij wijzen erop dat het hier immers gaat om nakoming van een koopovereenkomst: de vraag is of afgegeven garanties al dan niet zijn geschonden en of daarover misschien moet worden afgerekend.

Wat vindt de OK?

Ook de OK vindt dat het hier gaat om een geschil over de nakoming van een koopovereenkomst. Een onderzoek naar de feitelijke achtergrond van zo’n geschil behoort in beginsel niet tot de doeleinden van het enquêterecht. Dit is echter anders als het geschil ook de positie van de vennootschap en het functioneren van diens organen raakt. Bijvoorbeeld als de boekhouding geraffineerd gemanipuleerd zou zijn, zoals de koper stelt. Immers, zo vervolgt de OK, een deugdelijke boekhouding en jaarstukken die een getrouw beeld geven van het vermogen en het resultaat van de onderneming, vormen een elementair beginsel van verantwoord ondernemerschap.

Ernstige schending hiervan zal een gegronde reden opleveren voor twijfel aan een juist beleid of gang van zaken in de vennootschap. Maar in deze zaak is dit niet voldoende aangetoond, dus wijst de OK het verzoek toch af.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence