Enquêteprocedure starten ingewikkeld? Lang niet altijd!

De ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
van het gerechtshof Amsterdam (OK) staat bekend als een bijzondere en gespecialiseerde rechtbank voor het oplossen van ondernemingsrechtelijke geschillen. Veel zaken die daar spelen komen in het nieuws, zoals recent nog de zaak betreffende Funda, waarbij een minderheidsaandeelhouder Een aandeelhouder die een minderheid van de aandelen bezit
» Meer over minderheidsaandeelhouder
minderheidsaandeelhouder
een andere koers voorstond dan de meerderheidsaandeelhouder NVM. Velen denken dat procederen bij de OK alleen iets is voor hele grote ondernemingen, en dat het alleen maar complexe zaken met enorme belangen kan betreffen. Niets is minder waar. De enquêteprocedure Een gerechtelijke procedure bij de Ondernemingskamer. De OK kan een onderzoek naar de gang van zaken bij en het beleid van een bedrijf bevelen, in dat kader ingrijpen in de onderneming.
» Meer over enquêteprocedure
enquêteprocedure
kan ook voor ondernemingsrechtelijke geschillen binnen kleinere bedrijven een goede rechtsgang zijn. Procederen voor de OK hoeft niet altijd extreem complex of kostbaar te zijn.

Verzoekschrift enquêteprocedure: “Gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid”

Zoals in andere blogs en andere pagina’s op deze website uitgebreid is toegelicht, kan elke (groep van) gerechtigde(n) van tenminste 10% van het kapitaal in een Nederlandse aandelenvennootschap zich tot de OK wenden met het verzoek om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken binnen de vennootschap. Bij dat verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
kan ook worden gevraagd om onmiddellijke voorzieningen te treffen, zoals het schorsen van bestuurders, het ingrijpen in (zeggenschap op) aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
en, wat het vaakst voorkomt, het benoemen van een interim bestuurder (met een doorslaggevende stem). De OK kan een dergelijk onderzoek gelasten (en onmiddellijke voorzieningen treffen) indien is gebleken van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen. Die gegronde redenen kunnen liggen in een veelheid van omstandigheden: van aanwijzingen van fraude, tot een impasse Een situatie waarbij partijen in een conflictsituatie vast zitten omdat geen van hen wil of kan bewegen.
» Meer over impasse
impasse
in de aandeelhoudersvergadering Het orgaan binnen een vennootschap waarin alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd.
» Meer over aandeelhoudersvergadering
aandeelhoudersvergadering
, maar bijvoorbeeld ook gerezen twijfel over een de koers van de onderneming, zonder dat er sprake is van ontsporend management. Ook indien duidelijk is dat binnen de onderneming de corporate governance niet op orde is, of wettelijke en statutaire regels niet (juist) worden nageleefd en/of in strijd wordt gehandeld met afspraken uit aandeelhoudersovereenkomsten kan de OK tot het oordeel komen dat er redenen zijn om te twijfelen aan de juistheid van het beleid.

Verzoekschrift aan OK tot gelasten onderzoek (enquête)

Een verzoek tot het starten van een enquêteprocedure moet worden ingediend door een advocaat in een verzoekschrift. Dat verzoekschrift moet uiteraard toelichten waarom de verzoeker meent dat sprake is van twijfels aan de juistheid van het beleid. Als onmiddellijke voorzieningen worden gevraagd, dient uiteraard ook te worden toegelicht dat en waarom ingrijpen nodig zou zijn, en waarom de gevraagde voorzieningen het beste passen bij de situatie van de onderneming.Een dergelijk verzoek kan ook betrekkelijk eenvoudig zijn: als het betreffende geschil/verschil van inzicht al is uitgekristalliseerd, ligt het voor de hand om, zonder veel omliggende feiten in te zoomen op de standpunten over en weer en aan te geven waarom de verzoeker meent dat de gevolgde koers / het gevoerde beleid onjuist is. Dat hoeft niet in vuistdikke processtukken, maar kan juist soms ook in een kort en zakelijk verzoekschrift. Sterker nog: de rechter stelt dat alleen maar op prijs.

Geschillen oplossing via de enquêteprocedure

Als de OK een enquête gelast en/of voorzieningen treft, geeft het de onderzoeker of een eventueel benoemde interim bestuurder bijna standaard de aanwijzing mee dat het beproeven van een regeling tussen partijen ook tot zijn of haar taak gerekend mag worden. Dit is in de praktijk een buitengewoon effectief instrument om onder leiding van een professional partijen aan tafel te krijgen en te bezien op welke manier het geschil zou kunnen worden opgelost. Dat kan bestaan in een uitkoop van een aandeelhouder, of in het herstellen van gezonde verhoudingen binnen een onderneming in het algemeen (bijvoorbeeld wanneer naar de mening van een minderheidsaandeelhouder onvoldoende met zijn of haar belangen rekening wordt gehouden).

Als u vragen heeft over de mogelijkheden om een enquêteprocedure te starten in een specifiek geval, neem dan contact met ons op.

More in Ondernemingsrecht
Van ING geleend bedrag van € 1 miljoen wordt belegd in crypto’s en verdampt grotendeels: bestuurder moet in privé terugbetalen

In deze zaak leende een bedrijf tijdens de coronacrisis een bedrag van € 1.000.000,- van ING Bank. De bestuurder heeft...

Close