Bestuurdersaansprakelijkheid na opheffing van een onderneming

De opheffing van een onderneming heeft in beginsel het einde van de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
tot gevolg. Voor onbetaald gelaten schuldeisers van de opgeheven onderneming is dit vervelend maar de opheffing leidt er wellicht niet altijd toe dat hij zijn vordering nooit meer voldaan zal krijgen. De vraag die in onderhavige zaak moest worden beantwoord is of een bestuurder na opheffing van diens onderneming nog op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk kan worden gesteld door een derde. Advocaat ondernemingsrecht Mariëlle de Wild licht de uitspraak toe. 

Opheffing onderneming, factuur niet betaald

De bestuurders X en Y hebben in de afgelopen vier jaar een veelvoud aan BV’s en VOF’s opgericht en deze gemiddeld na 3,7 maanden na oprichting weer opgeheven. In de maanden dat deze ondernemingen bestonden hebben de bestuurders namens deze vennootschappen overeenkomsten met NS gesloten ter zake NS Business Cards en bijbehorende dienstverlening. NS heeft de vennootschappen maandelijks facturen gestuurd voor het gebruik van de NS Business Cards. De facturen zijn allen onbetaald gelaten.

Aansprakelijkheid bestuurders

Een bestuurder kan op grond van een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
aansprakelijk zijn tegenover derden. Vereist is dat de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt dat hij jegens de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
de norm van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) heeft geschonden. Dit is in beginsel het geval als de bestuurder bij het aangaan van de verbintenis wist of moest weten dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en voor de daardoor ontstane schade ook geen verhaal zou kunnen bieden .

Overeenkomsten werden niet nagekomen

De rechtbank heeft geoordeeld dat gezien het feit dat er binnen zeer korte tijd veel vennootschappen zijn opgericht en deze tevens binnen enkele maanden zijn opgeheven, niet is gebleken dat deze ondernemingen het oogmerk hadden om langere tijd actief te zijn. Zij oordeelde dat er zodoende wetenschap bestond bij de bestuurders dat de met NS gesloten overeenkomsten niet zouden worden nagekomen.

Persoonlijk ernstig verwijt

Daarnaast oordeelt de rechtbank dat de bestuurders van het niet betalen van de vorderingen van NS persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt en dat zij zodoende aansprakelijk zijn voor de door NS geleden schade. Aan het oordeel ligt onder andere ten grondslag dat de bestuurders niet hebben weersproken dat zij de contracten met NS hebben gesloten en dat zij geweten hebben dat de NS Business Cards waren besteld omdat deze op het door de vennootschappen gebruikte adres werden afgeleverd.

Bestuurdersaansprakelijkheid vorderingen

Ook als een onderneming is opgeheven is het mogelijk dat een bestuurder van deze opgeheven onderneming aansprakelijk is voor de door de opgeheven onderneming onbetaald gelaten vorderingen. Voorwaarde is echter wel dat de bestuurder daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid

De advocaten van AMS hebben een ruime ervaring op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
. Zij kunnen inschatten in hoeverre een bestuurder (persoonlijk) aansprakelijk is en of een zaak tegen een onderneming die opgeheven is kans van slagen heeft.

More in Ondernemingsrecht
Verzoek om ledenlijst resulteert in rechtszaak
Moet het bestuur van een vereniging de ledenlijst verstrekken?

Wat kan je als lid van een vereniging doen als je misstanden binnen het bestuur van de vereniging aan de...

Close