Fotoserie aardappelen auteursrechtelijk beschermd werk?

In een recente zaak klaagde een fotografe een opdrachtgever aan, omdat de opdrachtgever beweerde geen opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
te hebben gegeven voor het maken van een serie foto’s van aardappelen. In de zaak
 kwam ook de vraag aan de orde of een serie foto’s van aardappelen moet worden beschouwd als auteursrechtelijk beschermd werk. De opdrachtgever beweerde van niet, maar de rechter kon toch enkele, unieke stijlkenmerken uit de foto’s distilleren en wees de fotografe in het gelijk. Advocaat Intellectueel Eigendomsrecht Hidde Reitsma bespreekt deze zaak over het auteursrecht Het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.
» Meer over auteursrecht
auteursrecht
.

 

Geschil over auteursrecht en betaling foto’s

Een fotografe heeft in opdracht foto’s gemaakt voor een bedrijf dat zich bezighoudt met de aardappelteelt. Deze foto’s zijn onder meer gebruikt voor de website, visitekaartjes en een bedrijfsbrochure. De door de fotografe verstuurde facturen zijn nooit betaald. Zij vordert thans in de procedure betaling van haar facturen. Ook stelt zij dat de opdrachtgever een licentievergoeding verschuldigd is vanwege de overdracht van haar auteursrechten. Tot slot vordert zij een vergoeding van de schade vanwege een auteursrechtinbreuk. De foto’s zijn namelijk ook gebruikt voor andere producten dan eerder overeengekomen was.

Overdracht auteursrechten uitsluitend bij akte

De partijen zijn in discussie gegaan over het bestaan en de inhoud van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. Er kon niet worden vastgesteld welke prijs zij hadden afgesproken. Daarom heeft de rechtbank bij de vaststelling van een redelijk bedrag aangehaakt bij de prijzen die de fotografe voor andere opdrachtgevers hanteert. De rechtbank wijst de vordering betreffende de vergoeding voor de eigendomsoverdracht van haar auteursrechten af. Auteursrechten kunnen enkel bij notariële of onderhandse akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
worden overgedragen en dat is in dit geval niet gebeurd. Zij is aldus nog eigenaar van de auteursrechten.

Gebruik zonder toestemming: inbreuk auteursrechten

Wel is de fotografe een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de foto’s voor andere doeleinden dan is overeengekomen. Dit gebruik is zonder toestemming geschied en levert aldus een inbreuk op haar auteursrecht op. Voor de invulling van deze schade wordt aangeknoopt bij de (redelijke) vergoeding die de fotografe zou hebben gekregen als zij haar toestemming wel vooraf zou hebben gegeven.

Auteursrechtelijk werk: oorspronkelijk en creatieve keuzes

De opdrachtgever betwist dat er sprake is van auteursrechtelijk beschermd werk. De rechtbank ziet dit anders. De foto’s zijn wel degelijk oorspronkelijk. De rechtbank wijst op “het effect van de zon in de planten en de rangschikking van de aardappelen in het stilleven”. Ook levert de serie foto’s “een authentiek en creatief beeld op van het productieproces van de aardappel”.

AMS Advocaten voor advies auteursrechten

Veel creatieve zelfstandige ondernemers die in opdracht werk verrichten, krijgen ooit te maken met geschillen rond het intellectueel eigendomsrecht. Of het nu een schending van het auteursrecht betreft of een geval van plagiaat; laat je steeds goed informeren over je rechten en plichten. Veel geschillen kunnen ook voorkomen worden door op maat gemaakte standaardcontracten te hanteren. De IE-recht advocaten van AMS kunnen je hierbij van dienst zijn. Neem voor meer informatie gerust contact op met ons kantoor.

Meer in Intellectueel eigendomsrecht
Incasso - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Aanhaken bij concurrent via Google Adwords?

Als ondernemer kun je flink schrikken als jouw directe concurrent adverteert met jouw naam op Google Adwords en zo hoopt...

Sluiten