3 min lezen

Update: SecurCash Nederland B.V. nu wel failliet

NL

In mijn vorige blog schreef ik al dat veel verleende surseances van betaling op enig moment – veelal kort na de verlening – op verzoek van de bewindvoerder alsnog worden omgezet in een faillissement. Zo geschiedde ook bij SecurCash Nederland BV. De Haagse rechtbank heeft op dinsdag 8 januari 2019 het eerder aan de onderneming verleende uitstel van betaling omgezet in faillissement. Advocaat insolventierecht Mariëlle de Wild zal deze beslissing hierna toelichten.

Aanvraag faillissement SecurCash

Vorige week vroegen SecurCash Nederland BV en SecurCash Geldverwerking BV hun eigen faillissement aan. Beide verzoeken werden afgewezen omdat de rechtbank van mening was dat het faillissement voor SecurCash Nederland BV niet om de juiste redenen werd aangevraagd en er in de kwestie SecurCash Geldverwerking BV geen sprake was van een toestand van te hebben opgehouden te betalen. Aan beide ondernemingen werd een dag later wel surseance van betaling verleend.

Verzoek bewindvoerders: omzetting

Een bewindvoerder zal een rechtbank verzoeken tot omzetting wanneer is gebleken dat het doel van surseance, namelijk de schuldenaar de rust en mogelijkheid te bieden om orde op zaken te stellen en tot sanering van de onderneming te komen, niet zal worden behaald. De bewindvoerders van SecurCash Nederland BV hebben onder meer vanwege de conclusie dat de ruim tweehonderd personeelsleden bij de eerst komende salarisbetaling niet (volledig) zouden kunnen worden voldaan – in overleg met de OR van de onderneming – besloten tot het doen van een nieuwe aanvraag.

Gevolgen faillietverklaring

De ten tijde van de verlening van de surseance van betaling benoemde bewindvoerders zijn bij de faillietverklaring van SecurCash Nederland BV benoemd tot curatoren. Waar de bestuurders van SecurCash Nederland BV samen met de bewindvoerders beslissingen namen over het reilen en zeilen binnen de onderneming, hebben zij nu niks meer te zeggen. Door faillietverklaring zijn zij volledig beheers- en beschikkingsonbevoegd geworden. De curatoren zijn nu nog de enige die beheers- en beschikkingshandelingen ten behoeve van de failliete boedel kunnen verrichten.

Taken van een curator

De voornaamste taak van een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
is het liquideren (afwikkelen) van de onderneming en het verzamelen van zoveel mogelijk geld waarmee (een deel van) de vorderingen van de schuldeisers kunnen worden voldaan. Om actief te verzamelen, zal de curator de inventaris en voorraden van de onderneming verkopen. Maar ook zal de curator bekijken of een doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten.
» Meer over doorstart
doorstart
tot de mogelijkheden behoort. Voordeel daarvan is dat er ook een bedrag gevraagd kan worden voor de goodwill van de onderneming.

Doorstart SecurCash Nederland BV?

De curatoren van SecurCash Nederland BV zijn al enige tijd betrokken bij de onderneming. Eerst als ‘stille bewindvoerders’, daarna als bewindvoerders en nu dan als curatoren. Zij zullen de afgelopen periode ongetwijfeld druk doende zijn geweest met het bekijken en beoordelen van doorstartmogelijkheden. Vooralsnog schat ik – mede vanwege het feit dat een doorstart tot op heden niet gelukt is – de kans niet groot in dat de onderneming in zijn huidige omvang zal doorstarten. Het is uiteraard wel goed denkbaar dat bepaalde (goedlopende) onderdelen van de onderneming zullen voortleven.

Surseance van betaling en faillissement

Vooralsnog duurt de aan deze onderneming verleende surseance van betaling voort. Onduidelijk is of de bewindvoerders de rechter hebben verzocht om omzetting en dat de rechtbank dit verzoek tot faillietverklaring (wederom) heeft afgewezen of dat een dergelijk verzoek door de bewindvoerder (nog) niet is gedaan. Dat laatste is overigens het meest voor de hand liggend. Ik acht het hoogstwaarschijnlijk dat nu SecurCash Nederland BV – die enig aandeelhouder en bestuurder is van SecurCash Geldverwerking BV – failliet is verklaard, het verzoek tot de omzetting voor deze onderneming niet lang op zich laat wachten.

Wordt (uiteraard) vervolgd.

Mariëlle de Wild

Mariëlle de Wild

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van insolventierecht en ondernemingsrecht. Volg Mariëlle op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence