3 min lezen

Onbetaald laten schuld: bestuurder aansprakelijk?

NL

In een recente uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden werd een bestuurder aangesproken tot schadevergoeding voor het onbetaald laten van een schuld van de vennootschap en het niet bieden van verhaal door deze rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
. Een klassiek voor beeld van bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
. Wanneer is een bestuurder van een BV aansprakelijk, en zo ja, voor welke schade?  Advocaat insolventierecht Marco Guit legt uit.

 

Vordering op limited

In deze kwestie werd Nederlandse bestuurder van een uitzendbureau, een limited naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, in rechte betrokken door een organisatie die toezicht houdt op (onder meer) de correcte naleving van de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
voor uitzendkrachten (het SNCU). Het SNCU heeft een in rechte vastgestelde vordering op de Ltd., bestaande uit een bedrag aan loon, een boetebedrag en kosten voor een hercontrole.

Vennootschap uitgeschreven en failliet

In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
stelt het SNCU dat de bestuurder van de limited aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de vennootschap onbetaald gelaten vordering, nu de laatste onder meer plots werd uitgeschreven uit het handelsregister zonder liquidatie De afwikkeling van de boedel van een failliete onderneming.
» Meer over liquidatie
liquidatie
of vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
en vervolgens failliet ging. Kort na de uitschrijving werden wel opnieuw twee soortgelijke vennootschappen opgericht.

Maatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid

Onder bijzondere omstandigheden kan naast de vennootschap een bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor onbetaald gelaten schulden. Hiervoor is over het algemeen vereist dat een bestuurder voor wat betreft de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Bij de afweging of sprake is van een ernstig verwijt zijn de aard en de ernst van de normschendig en overige omstandigheden van belang.

Mogelijke frustratie van verhaal

Bij het onbetaald en onverhaalbaar blijven van een vordering volgt de norm uit rechtspraak. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin de bestuurder namens de vennootschap heeft gehandeld, en die waarin de bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat wettelijke of contractuele verplichtingen niet werden nagekomen. In het laatste geval heeft de bestuurder verhaal mogelijk gefrustreerd.

Vordering was te voorzien door bestuurder

Het hof verwerpt het verweer van de bestuurder dat enkel de periode na de datum waarop de vordering definitief bij vonnis is vastgesteld relevant is. De bestuurder had ten tijde van de haar verweten handeling of nalaten (en dus ruim daarvoor) al extra rekening moeten houden met de mogelijkheid dat SNCU een vordering op de vennootschap zou krijgen. SNCU heeft de vennootschap voor de procedures meerdere malen gewaarschuwd en aangeschreven. Deze uitspraak betreft voor het overige geen eindvonnis, de limited krijgt nog een mogelijkheid krijgt om administratie te overleggen en haar verweer nader te onderbouwen. Dus: wordt vervolgd.

Advocaat inzake aansprakelijkheid

AMS Advocaten staan regelmatig bestuurders bij wanneer zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast procederen wij ook regelmatig voor schuldeisers of staan hen bij met advies.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence