Champignonkweker aansprakelijk voor Poolse uitzendkracht

Een Poolse vrouw die geen arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
heeft met het bedrijf waar zij werkzaamheden verricht, valt en loopt hersenletsel op. Ze werkte op uitzendbasis en had alleen een arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau. De rechter beantwoordt de vraag of het bedrijf waar zij aan het werk was, aansprakelijk is voor de schade die uitzendkrachten lijden. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt het vonnis uit.

Bedrijfsongeval tijdens werkzaamheden

In deze zaak verrichtte een vrouw in opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
van haar werkgever Superchamp, werkzaamheden voor Nesco, een champignonnenteler. Nesco had met Superchamp een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
gesloten op grond waarvan Superchamp verantwoordelijk was voor het plukken van 260.000 kilo champignons bij Nesco.  De vrouw had alleen een arbeidsovereenkomst met Superchamp gesloten en niet met Nesco. De vrouw viel tijdens het champignons plukken van een stellage, brak haar enkel en liep een hersenschudding op. Ze stelde Nesco aansprakelijk, maar die weigerde de schade te vergoeden.

Zorgplicht van werkgever

In de zaak werd stilgestaan bij artikel 7:658 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. In dat artikel is de zorgplicht van de werkgever geregeld voor personen die niet werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. De essentie van het artikel is dat een werkgever verplicht is om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om te voorkomen dat een uitzendkracht schade lijdt tijdens zijn werk. Als vaststaat dat de uitzendkracht schade heeft geleden tijdens zijn of haar werkzaamheden, is de werkgever in principe aansprakelijk. Dat is alleen anders als de werkgever kan bewijzen dat hij voldoende heeft gedaan om deze schade te voorkomen, of als de uitzendkracht de schade zelf in belangrijke mate heeft veroorzaakt.

Veiligheidseisen ook voor Poolse uitzendkrachten

Nesco stelt dat zij niet aansprakelijk is voor de schade van de Poolse vrouw omdat de Poolse vrouw niet bij haar in dienst was. Daarnaast kon Nesco geen instructies geven aan de Poolse vrouw, want alle Poolse uitzendkrachten werkten onder toezicht van een leidinggevende van Superchamp. De rechter oordeelt echter dat Nesco ook een zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
heeft voor personen die in haar bedrijf werken zónder arbeidsovereenkomst.

Wie is verantwoordelijk voor veiligheid?

Doorslaggevend daarbij is of deze personen voor hun veiligheid van Nesco afhankelijk zijn. De rechter vindt dat de Poolse uitzendkrachten voor hun veiligheid afhankelijk waren van Nesco, omdat Nesco verantwoordelijk was voor de inrichting van de champignonkwekerij. Het feit dat er een ploegenleidster van Superchamp aanwezig was om concrete instructies te geven, doet daaraan niet af.

Bedrijf meestal aansprakelijk voor uitzendkrachten

Uit deze uitspraak blijkt dat een bedrijf meestal ook aansprakelijk is voor uitzendkrachten die in het productieproces worden ingezet. Zodra het bedrijf zelf voor de veiligheid van de werkplek verantwoordelijk is waar deze uitzendkrachten werken, is de zorgplicht van de werkgever niet beperkt tot werknemers met een arbeidsovereenkomst, maar strekt deze zich ook uit tot uitzendkrachten. In dat geval kan een uitzendkracht de werkgever aansprakelijk stellen als hij schade lijdt ten gevolge van een ongeval tijdens zijn werkzaamheden.

Meer in Arbeidsrecht
Dutch contract law Amsterdam law firm
Onjuiste ziekmelding via WhatsApp: ontslag op staande voet?

In een recent vonnis van de Rechtbank Overijssel heeft een werkneemster zich ziek gemeld bij haar werkgever via een WhatsApp-bericht....

Sluiten