3 min lezen

Gebroken rug door schouderklop collega: werkgever aansprakelijk?

NL

Een vriendschappelijke schouderklop op de rug van een collega leidt tot ernstig letsel op de werkvloer. Het slachtoffer vindt dat de werkgever haar zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
heeft geschonden. De kantonrechter wijst de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
af. Maar hoe oordeelt het Hof in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt deze opmerkelijke uitspraak.

Werknemer komt ten val: letselschade

De werknemer die het letsel heeft opgelopen is in dienst bij werkgever Op/Maat. Werknemer lijdt aan een spastische tetraparese, een verlamming van ledematen. Hij werkt als koppel samen met zijn collega. De twee hebben een goede verstandhouding. Op een dag geeft de collega werknemer een vriendschappelijke schouderklop nadat zij een klus hebben geklaard. Hierdoor komt de werknemer ten val. Zeer ongelukkig want hij raakt enkele minuten buiten bewustzijn en loopt een rugwervelfractuur op. De werknemer raakt volledig arbeidsongeschikt.

Werkgever aansprakelijk wegens schending zorgplicht?

In een schadeprocedure stelt de werknemer via zijn advocaat de werkgever aansprakelijk voor zijn reeds geleden en nog te lijden schade. Volgens de advocaat van de werknemer had werkgever een gedragsregel moeten ontwikkelen en bekend maken die ertoe strekt dat aanwezigen op het werk zich moeten onthouden van fysiek contact. Zeker nu de meeste werknemers van werkgever in meer of mindere mate gehandicapt zijn en veelal, zoals werknemer, moeilijk ter been zijn. Dat een dergelijke gedragsregel ontbrak, moet worden aangemerkt als een schending van de zorgplicht van werkgever.

Hof: zorgplicht strekt niet tot verbieden schouderklopjes

Het Hof stelt voorop dat het hier gaat om een schouderklop zonder enige kwade bijbedoeling. Vastgesteld is dat de collega bij het geven van deze schouderklop niet zodanige kracht heeft gebruikt dat hij er rekening mee moest houden dat de werknemer daardoor zou vallen. Zelfs niet wetende van de fysieke beperkingen van de werknemer. Hierbij weegt mee dat deze beperkingen in de maanden dat de collega samen met de werknemer heeft gewerkt, nooit tot enig probleem heeft geleid, bijvoorbeeld in de zin van valpartijen. Er is geen sprake van een buitenproportionele handeling van de collega.

Hof: evenmin schending bescherming fysieke integriteit

De zorgplicht die een werkgever wettelijk is opgelegd, strekt niet zover dat de werkgever instructies had moeten geven die lichamelijk contact zoals een schouderklop als deze verbieden. Ook kan het ontbreken van een gedragsregel met die strekking niet leiden tot een schending van artikel 8 EVRM, waarin o.m. de bescherming voor iemands fysieke integriteit is neergelegd. Een vriendschappelijke schouderklop is geen schending van deze fysieke integriteit, meent het Hof.

Advocaat arbeidsrecht bij werkgeversaansprakelijkheid

In deze zaak was er, zoals het Hof ten overvloede maar zeer terecht aangeeft, sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Een schadegeval waarvoor niemand aansprakelijk is. Maar er zijn genoeg voorbeelden van ongelukken op de werkvloer waarbij ofwel de werkgever, ofwel een andere betrokkene aansprakelijk wordt geacht. Het hangt steeds van de omstandigheden van het geval af. Laat u bij schadegevallen op de werkvloer steeds goed informeren door een arbeidsrecht advocaat. De advocaten van AMS hebben veel ervaring op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid De aansprakelijkheid van werkgevers voor schade toegebracht aan een derde door een fout van een werknemer.
» Meer over werkgeversaansprakelijkheid
werkgeversaansprakelijkheid
.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence