Curator moet adviesrecht ondernemingsraad respecteren bij doorstart!

De ondernemingsraad (OR) moet in de gelegenheid gesteld worden advies uit te brengen over besluiten zoals beëindiging of uitbreiding van bepaalde werkzaamheden. Ook bij overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van (de zeggenschap over) de onderneming of andere belangrijke wijzigingen moet de OR om advies worden gevraagd. Geldt dit adviesrecht ook in geval van faillissement? Advocaat insolventierecht Marco Guit bespreekt een recent arrest waarin de Hoge Raad zich hierover uitlaat.

Adviesrecht en faillissement

De Ondernemingskamer oordeelde in eerste instantie dat het adviesrecht van de Ondernemingsraad zich niet goed laat rijmen met het faillissementsrecht. De kamer meende dat de invloed van een eventueel advies en daarmee de reikwijdte van een eventueel adviesrecht van de OR in een faillissementssituatie wezenlijk wordt beperkt door de noodlijdende toestand van de onderneming en door het doel van het faillissementsrecht

WOR niet automatisch buiten werking door insolventie

In cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
had de Hoge Raad een wat genuanceerder standpunt. Het faillissement van een natuurlijke persoon of rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
die een onderneming in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden ( WOR Wet op de Ondernemingsraden waarin o.m. is geregeld hoe een OR wordt gekozen en welke taken en bevoegdheden de OR heeft.
» Meer over wOR
WOR
) in stand houdt, leidt op zichzelf niet ertoe dat die onderneming ophoudt te bestaan of niet langer in stand wordt gehouden. Het feit dat een onderneming failliet is gegaan, betekent niet automatisch dat de WOR niet meer kan worden toegepast.

Curator speciale bevoegdheden

De curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
komt in het kader van de liquidatie De afwikkeling van de boedel van een failliete onderneming.
» Meer over liquidatie
liquidatie
van de failliet bepaalde bevoegdheden toe. Bij besluiten die in dit kader worden gemaakt, zoals ontslag van werknemers of verkoop van goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
, hoeft de curator de OR niet om advies te vragen. Het belang om de boedel zo voordelig en voortvarend mogelijk af te wikkelen prevaleert dan boven het belang dat wordt beschermd middels het aan de OR toekomende adviesrecht.

Curator handelt als ondernemer

Maar als de verkoop van activa plaatsvindt in het kader van een voortzetting of doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten.
» Meer over doorstart
doorstart
van (delen van) de onderneming, waarbij het vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen, handelt de curator als ondernemer. De curator is dan als het ware op een lijn te stellen met de ondernemer in de zin van de WOR. Een daarop gericht besluit is volgens de OR dan adviesplichtig op grond van art. 25 lid 1 WOR.

Advocaat bij faillissement bedrijf

Deze uitspraak is belangrijk met name in faillissementen waarbij een doorstart of voortzetting van een bedrijf wordt onderzocht. Als er een OR aanwezig is, kan het dus zijn dat de curator de OR om advies moet vragen. Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog, neem dan gerust contact op met één van onze advocaten. Zij helpen u graag verder.

More in Insolventierecht
Advocaat en curator in Amsterdam
Rechtsverwerking door een curator? Een zaak met een opmerkelijke uitkomst!

In de in deze blog te bespreken zaak, deed een partij die werd aangesproken door een curator een beroep op...

Close