Betaling van crediteuren na een faillissementsaanvraag, mag dat?

In een recent gepubliceerde arrest van het Hof Amsterdam lag de vraag voor of het bestuur van een gefailleerde vennootschap kon worden verweten dat zij na een eigen faillissementsaangifte maar voor de daadwerkelijke uitspraak daarvan nog een schuldeiser betaalde. Insolventierecht advocaat Hidde Reitsma bespreekt deze uitspraak.

Faillissementsaanvraag en curator

Over het algemeen worden betalingen die kort voor datum faillissement zijn verricht nauwkeurig bekeken door een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
. De curator zal bijvoorbeeld willen nagaan of de gefailleerde vennootschap kort voor faillissement niet (on)verplicht derden heeft voldaan en daarmee andere schuldeisers van de vennootschap heeft benadeeld.

Curator vernietigt verrekening crediteuren

In het geding dat voorlag bij het Hof Amsterdam vorderde een curator betaling van een aan de failliete vennootschap gelieerde partij en van diens bestuurder. De gelieerde partij betaalde namens de (op dat moment nog niet in staat van faillissement verkerende) vennootschap namelijk kort voor datum faillissement een factuur van een derde en verrekende het betreffende bedrag vervolgens in rekening-courant. De curator vernietigde de verrekening Het tegen elkaar wegstrepen van schulden over en weer waardoor een verbintenis teniet gaat.
» Meer over verrekening
verrekening
op grond van pauliana en vorderde het betreffende bedrag.

Bestuurders persoonlijk aansprakelijk

In eerste aanleg werd deze vordering afgewezen. In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
wijzigt de curator de grondslag van zijn eis en stelt de (indirect) bestuurders persoonlijk aansprakelijk op grond van een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
voor het feit dat door hun toedoen de vennootschap in het zicht van haar faillissement tot betaling van de vordering is overgegaan met als gevolg dat het bedrag niet meer beschikbaar was voor overige crediteuren.

Ernstig persoonlijk verwijt bestuurders?

Het hof overweegt dat voor een geslaagde vordering jegens het bestuur op grond van een onrechtmatige daad vereist is dat hen van het gewraakte handelen een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Alsook dat een debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
in beginsel gehouden is om de door hem aangegane financiële verplichtingen na te komen. Het hof oordeelt echter dat het enkele feit dat een betaling door de vennootschap plaatsvindt terwijl de bestuurder weet dat het faillissement van de vennootschap is aangevraagd zonder bijkomende omstandigheden niet zonder meer meebrengt dat deze zich schuldig maakt aan een onrechtmatige daad. De vordering van de curator wordt dan ook afgewezen.

Advocaat adviseert bij aanstaand faillissement

Zodra een faillissement zich aandient komt het handelen van bestuurders onder een vergrootglas te liggen. Hoewel niet alle betalingen na een faillissementsaanvraag direct kunnen worden aangemerkt als selectief en daarmee als onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
, is voorzichtigheid geboden. Een advies over specifieke handelingen of uw rechtspositie als bestuurder kan onzekerheid wegnemen. AMS Advocaten begeleid met regelmaat ondernemers en private personen bij een eigen faillissementsaangifte.

Meer in Insolventierecht
Bitcoin betalingsverplichting en faillietverklaring
Kan je failliet worden verklaard als je niet voldoet aan betalingsverplichting in bitcoins?

Een vennootschap werd bij verstek veroordeeld tot uitbetaling van ‘mining opbrengsten’ van in totaal 0,591 bitcoin aan verzoeker op straffe...

Sluiten