Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na afgelast dancefeest

In een recent gepubliceerde zaak boog het Hof Arnhem-Leeuwarden zich in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
over de vraag of een bestuurder van een stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
stichting
persoonlijk aansprakelijk kon worden gehouden voor schade die de organisatie van een dancefeest leed. Was er voldaan aan de daarvoor geldende bijzondere omstandigheden? Advocaat insolventierecht Marco Guit legt uit.

 

 

Verzekeraar stelt bestuurder van stichting aansprakelijk

In de betreffende zaak moest een dance evenement op het laatste moment worden afgelast toen bleek dat de door de organisator gehuurde locatie, een ijshal, niet voldeed aan de voorwaarden die de gemeente vooraf had gesteld voor de evenementenvergunning. De verzekeraars van de organisator stelde de bestuurder van de stichting aansprakelijk voor de schade. De stichting zelf was inmiddels gefailleerd, en bood geen verhaal.

Kaarten verkocht, brandveiligheidsplan niet compleet

Het dancefeest kon niet doorgaan omdat de stichting ruim voor haar faillissement al niet op tijd stukken had aangeleverd op basis waarvan een nieuw brandveiligheidsplan kon worden opgesteld. Dit nieuwe plan bleek noodzakelijk na een inspectie door de brandweer. Zonder een aanpassing zouden er op basis van de bestaande vergunning maar 1500 in plaats van een door de stichting gegarandeerd aantal van 6500 mensen worden toegelaten. Er waren al 5500 kaarten verkocht.

Bestuurder verantwoordelijk voor niet nakomen verplichting?

Hoewel de stichting de benodigde stukken te laat indiende kan ook haar bestuurder hiervoor worden aangesproken. Over het algemeen wordt aangenomen dat hiervoor een grond is als een bestuurder heeft bewerkstelligd of heeft toegelaten dat de vennootschap wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. Het handelen van de bestuurder ten opzichte van de benadeelde in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig zijn dat hem daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Verantwoordelijkheid bestuurder: persoonlijk ernstig verwijt

In de rechtspraak is uitgemaakt dat over het algemeen sprake is van een ernstig verwijt als komt vast te staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelswijze tot gevolg zou hebben dat (in dit geval) de stichting haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor schade.

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor schade

In eerste aanleg nam de rechtbank aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van de bestuurder aan en werd de schadevordering voor het grootste deel toegewezen. In hoger beroep stelt het hof vast dat de bestuurder op de hoogte was van de financiële noodtoestand waarin de stichting verkeerde. Daarnaast rekent het hof de bestuurder zwaar aan dat hij de brandveiligheid niet serieus genoeg heeft genomen. Overige verweren werden door het hof ter zijde gesteld, en dus blijft de aansprakelijkheid in stand. Een verzoek tot matiging van de schade werd afgewezen. De bestuurder moest een bedrag van ruim 170.000 euro en proceskosten betalen.

Advocaat bij bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

Deze uitspraak toont aan dat bestuurders niet achterover kunnen leunen en waakzaam moeten blijven voor handelen of het uitblijven van een benodigd handelen door de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
waarvoor ze zijn aangesteld. AMS Advocaten staat met regelmaat bestuurders, curatoren en benadeelden bij in aansprakelijkheidskwesties. Heeft u vragen over bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
in of buiten faillissementssituaties, neemt u dan gerust contact op met één van onze specialisten.

Meer in Insolventierecht
Advocaat Insolventierecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Kan accountant aansprakelijk gehouden worden voor onjuiste jaarrekening?

In een recent door de rechtbank Noord-Nederland behandelde zaak moest de rechter zich een oordeel vormen over de aansprakelijkheid van...

Sluiten