Aansprakelijkheid Raad van Toezicht van failliete stichting?

Onder omstandigheden kunnen de bestuurders van een failliete onderneming aansprakelijk worden gesteld wegens bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
. Maar geldt dit ook voor leden van de Raad van Toezicht? Kan een schuldeiser van een failliete stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
stichting
de toezichthouders aanspreken wegens onbehoorlijke taakuitoefening? De rechtbank Den Haag deed hier onlangs een uitspraak over. Advocaat insolventierecht Sander Schouten licht de zaak toe.

 

Schadeclaim schuldeiser failliete stichting

Eiseres in de procedure is een horecaonderneming. Gedaagden zijn bestuurder en leden van de raad van toezicht  (RvT) van culturele instelling Stichting MC. eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
en Stichting MC waren een samenwerking aangegaan met betrekking tot de uitbating van horeca in het theater van Stichting MC. Stichting MC gaat enkele jaren na aanvang van de samenwerking failliet. Tijdens de samenwerking ontstonden er verschillende geschillen tussen partijen. Eiseres meent schade te hebben geleden en heeft uit dien hoofde een aanzienlijke claim op Stichting MC.

Bestuurdersaansprakelijkheid voor leden Raad van Toezicht?

Eiseres stelt echter de bestuurder en de leden van de RvT van Stichting MC hiervoor (mede) aansprakelijk op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Kort gezegd stelt eiseres dat haar schade het gevolg is van het feit dat bestuurder en de RvT hebben bewerkstelligd dan wel toegelaten dat Stichting MC haar contractuele en wettelijke verplichtingen jegens eiseres niet is nagekomen.

Persoonlijk voldoende ernstig verwijt

De rechtbank stelt voorop dat er alleen sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid als benadeling van de schuldeiser van een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
plaatsvindt waarbij de bestuurder jegens de schuldeiser onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
heeft gehandeld en hem een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Volgens de rechtbank is dat hier niet het geval. Er is niet gebleken dat leden van Stichting MC onrechtmatig jegens eiseres hebben gehandeld.

Taak Raad van Toezicht niet wettelijk geregeld

Anders dan voor bestuurders van rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
en voor commissarissen van NV’s en BV’s is de taakvervulling en aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van leden van een RvT van een stichting niet wettelijk geregeld. Eiseres baseert haar vordering dan ook op onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
ex artikel 6:162 BW. Er zou volgens eiseres sprake zijn van een onbehoorlijke taakvervulling door de leden van de RvT.

Taak RvT: toezicht houden op en adviseren van bestuur

Allereerst de vraag, wat is de taak van een RvT? De rechtbank stelt voorop dat de leden van een RvT bij de uitoefening van hun taak als toezichthouder niet zelf gehouden zijn tot nakoming van verplichtingen van de onder toezicht staande rechtspersoon. Zij dienen -in het algemeen- zich te laten inlichten, het bestuur te adviseren en zo nodig in te grijpen. Daarbij mag de raad van toezicht in beginsel afgaan op de volledigheid en juistheid van de door het bestuur verstrekte informatie.

RvT moet actief informatie inwinnen bij twijfel

Indien de raad van toezicht echter over aanwijzigingen beschikt op grond waarvan aan de volledigheid of juistheid van die informatie moet worden getwijfeld, dan houdt een behoorlijke taakvervulling van de RvT in dat hij de door het bestuur verstrekte informatie toetst of zelf actief nadere, juiste informatie inwint. Dit criterium is in de rechtspraak ontwikkeld.

Geen falend toezicht bij behoorlijk bestuur

Volgens de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van Stichting MC heeft de RvT tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Stichting MC. Hij staat het bestuur met raad en daad terzijde. Nu de rechtbank heeft geoordeeld dat Stichting MC behoorlijk is bestuurd, dient de vordering van eiseres jegens de leden van de RvT te worden afgewezen. Immers, niet valt in te zien dat het toezicht op het beleid van Stichting MC heeft gefaald.

More in Insolventierecht
Advocaat Huurrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Geen huurbescherming bij faillissement één van de huurders

Moeder en dochter huren op eigen naam samen een bedrijfsruimte. Na een aantal wisselingen wordt de bedrijfsruimte overgenomen door een...

Close