Afwenden faillissement? Betalen steunvordering kan lonen!

In een zaak waarin hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
was ingesteld tegen een faillietverklaring bij het hof Arnhem-Leeuwarden werd tijdens de procedure de steunvordering voldaan. Daarmee verdween een van de voorwaarden waaronder het faillissement was uitgesproken. Kan dat? Insolventierecht advocaat Sander Schouten bespreekt deze uitspraak.

Voorwaarden voor faillissement

Een faillissement kan worden uitgesproken als bij de beoordeling van het verzoek (summierlijk) kan worden vastgesteld dat er sprake is van een vordering van de aanvrager en dat er sprake is van een toestand waarin de schuldenaar is opgehouden te betalen. Daarnaast moet er sprake zijn van tenminste één andere schuldeiser, het pluraliteitsvereiste. In hoger beroep wordt opnieuw getoetst of aan alle voorwaarden voldaan is.

Bewijs van tweede vordering

In de zaak die voorlag bij het hof bestond naast de vordering van de aanvrager een tweede vordering, van de Belastingdienst. Er was kortom sprake van pluraliteit. Tijdens de behandeling van het hoger beroep kwam echter vast te staan dat de vordering van de Belastingdienst was voldaan. Daarmee kwam de pluraliteit te vervallen.

Betaling in strijd met paritas creditorum?

De aanvrager van het faillissement maakte bezwaar tegen deze gang van zaken. Betaling van de vordering zou in strijd zijn met de paritas creditorum, het beginsel waarbij wordt uitgegaan van de gelijkheid van schuldeisers. Door deze handelswijze zou één van de schuldeisers, de Belastingdienst, ten onrechte zijn bevoordeeld. Daarnaast was een deel van de vordering van de aanvrager aan een derde gecedeerd waardoor er, los van de vordering van de Belastingdienst, toch meerdere vorderingen op de schuldenaar zouden bestaan.

Hof: steunvorderingen kunnen worden voldaan

Het hof passeert de stellingen van de aanvrager en oordeelt dat het derden in beginsel vrij staat om hangende een procedure tot faillietverklaring steunvorderingen te voldoen. Dit levert geen doorbreking op van de paritas creditorum. Ook niet als de vordering van de aanvrager van het faillissement onbetaald blijft en/of daarvoor geen zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
wordt gesteld. De paritas creditorum ziet aldus het hof slechts toe op de gelijke behandeling van schuldeisers bij de voldoening van hun vorderingen uit (de opbrengst van) de goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
van de schuldenaar. Daarvan was in dit geval (nog) geen sprake.

Betalen van steunvordering loont: faillissement vernietigd

De splitsing van de vordering van de aanvrager en cessie van een deel van die vordering heeft kort voor de behandeling van het hoger beroep plaatsgevonden. Omdat er geen bijzondere omstandigheden zijn aangevoerd die de splitsing rechtvaardigen, oordeelt het hof dat onvoldoende is weersproken dat de splitsing geen ander doel had dan het creëren van een steunvordering. Het hof vernietigt dan ook het vonnis waarin het faillissement in eerste instantie werd bekrachtigd.

Advocaat en curator faillissementsrecht

AMS Advocaten beschikt over zeer ervaren advocaten op het gebied van faillissementsrecht. Verschillende advocaten worden regelmatig aangesteld als curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
in faillissementen. Zij kunnen u dan ook goed adviseren over de aanvraag, maar ook over het verdere verloop van een faillissement, een verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
- of hoger beroep procedure en over het contact met de curator. Neem voor vragen met betrekking tot faillissementen contact met ons op.

More in Insolventierecht
Hoe zit ook al weer met overeenkomsten van overdracht tot zekerheid?

Het Nederlands Burgerlijk Wetboek kent een verbod van overdracht tot zekerheid. Tot 1992 was zo’n overdracht een toelaatbaar zekerheidsrecht, maar...

Close