3 min lezen

Onterecht faillissement? Stel verzet of hoger beroep in!

NL

Het aantal faillissementen dat in 2013 is uitgesproken, is wederom flink gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. De meeste faillissementen zijn onvermijdelijk maar er zijn ook gevallen waarbij een adequaat verweer of een verzoek tot vernietiging een faillietverklaring had kunnen voorkomen. Wat kan je als ondernemer doen nadat je onderneming ten onrechte failliet is verklaard? Insolventierecht advocaat Marco Guit wordt zelf regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator en geeft het volgende advies.

 

Voorwaarden voor faillissementsaanvraag

Een faillissementsaanvraag door een schuldeiser wordt in beginsel toegewezen als de schuldenaar verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen. Een schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen wanneer als er sprake is van meerdere schuldeisers die niet worden voldaan. Uiteraard moet de aanvrager zelf ook een vordering op de schuldenaar hebben. Is aan deze voorwaarden voldaan dan zal de rechtbank al snel een faillissement uitspreken.

Failliet: verzet en hoger beroep

Een schuldenaar wordt altijd opgeroepen om op de mondelinge behandeling te verschijnen om daar op de aanvraag te reageren. Als hij niet verschijnt en het faillissement wordt uitgesproken, dan kan de schuldenaar in verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
gaan. Verschijnt de schuldenaar wel en wil hij tegen de faillietverklaring opkomen dan kan hij  hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
instellen tegen het vonnis van faillietverklaring. Zowel hoger beroep als verzet zal door een advocaat moeten worden ingesteld. Let er wel op dat de appeltermijnen bij een faillietverklaring veel korter zijn dan bij een hoger beroep tegen een doorsnee vonnis: binnen 8 dagen na het vonnis van faillietverklaring moet hoger beroep worden aangetekend.

Vernietiging faillissement na nieuw onderzoek

In hoger beroep zal het hof opnieuw moeten toetsten of de schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen. (Bij verzet zal de rechtbank dit eveneens opnieuw doen). Bij dit onderzoek mag het hof ook rekening houden met gebeurtenissen die zich na de faillietverklaring hebben voorgedaan. Als bijvoorbeeld de schulden inmiddels door een derde zijn voldaan, dan zal de faillietverklaring worden vernietigd. Ook zal het hof opnieuw beoordelen of er al dan niet summierlijk blijkt van een vorderingsrecht van de aanvrager. Voldoet de faillissementsaanvraag niet aan de voorwaarden, dan vernietigt het hof het vonnis van faillietverklaring. In zeldzame gevallen, zoals bijvoorbeeld bij misbruik van bevoegdheid door de aanvrager, kan het hof een faillietverklaring toch vernietigen ook al zijn aan alle voorwaarden voldaan.

De gevolgen van vernietiging van het faillissement

Het belangrijkste rechtsgevolg van een vernietiging is uiteraard dat de schuldenaar het beheer en de beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
over zijn vermogen terugkrijgt. Het hof bepaalt tevens welke partij de reeds gemaakte kosten (zoals advertentiekosten, griffiegeld en salaris curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
) moet dragen. Zo zal de schuldeiser die het faillissement heeft aangevraagd worden veroordeeld deze kosten te voldoen als zijn vorderingsrecht niet is komen vast te staan. Voor de hand ligt dat de kosten voor rekening van de schuldenaar komen als de schulden na de faillietverklaring worden voldaan.

Advocaat voor verzet of hoger beroep bij faillissement

Bij de behandeling van de faillissementsaanvraag maar meer nog bij een verzoek tot vernietiging van een faillietverklaring, komt het aan op snel handelen: van de schuldenaar maar ook van de advocaat. AMS heeft een ervaren faillissementspraktijk en de advocaten worden regelmatig als curator aangesteld. Ze weten dus van de hoed en de rand. Wilt u een faillissement voorkomen of een faillietverklaring vernietigen, neem dan tijdig contact op met ons team voor advies en procedurele bijstand.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence