2 min lezen

Waar moeten steunvorderingen aan voldoen?

NL

Als een schuldenaar niet betaalt, kunt u ervoor kiezen om een incassoprocedure te starten, of om faillissement aan te vragen. Bij een faillissementsaanvraag gaat de rechter beoordelen of de schuldenaar ‘is opgehouden te betalen’. Om dat vast te stellen kijkt de rechter of er naast uw vordering ook een of meerdere andere steunvorderingen zijn. Is dat het geval, dan wordt het faillissement doorgaans uitgesproken. Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit bespreekt kort de vereisten waaraan die steunvordering moet voldoen.

De Hoge Raad over steunvorderingen

In een arrest dat de Hoge Raad in 2014 heeft gewezen (het zogenaamde Berzona-arrest), is de vraag waar steunvorderingen aan moeten voldoen opnieuw aan de orde gekomen. In de zaak die speelde, moest de Hoge Raad beoordelen of een vordering tot verschaffen van huurgenot en een (toekomstige) vordering tot het verrichten van onderhoud aan de gehuurde woning, vorderingen zijn die als steunvordering aangemerkt kunnen worden. De Hoge Raad oordeelde dat dit niet het geval was, maar zette wel kort en helder uiteen waar een steunvordering dan wel aan moest voldoen. Het arrest is eerder in dit blog besproken.

Steunvordering: de drie vereisten

De Hoge Raad oordeelde dat een steunvordering aan drie vereisten moet voldoen:

  1. de vordering moet al bestaan (geen toekomstige vordering), maar hoeft nog niet opeisbaar te zijn;
  2. de omvang van de vordering hoeft nog niet vast te staan, en;
  3. de vordering hoeft geen betrekking te hebben op de betaling van een geldsom.

Het gaat er volgens de Hoge Raad om – kort gezegd – dat er sprake is van een vordering die, als het faillissement is uitgesproken, ter verificatie bij de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
kan worden ingediend. Dat betekent bijvoorbeeld dat ook een vordering tot afgifte van een zaak kan dienen als steunvordering. Ook de vordering van een huurder op de verhuurder tot het verrichten van onderhoud kan een steunvordering opleveren, maar dan moet er op dat moment wel al sprake zijn van het bestaan van een onderhoudsverplichting.

Advocaat bij aanvragen faillissement

Als uw vorderingen niet betaald worden en er zijn steunvorderingen, dan kan het aanvragen van faillissement een oplossing zijn. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn, of wilt u weten of de bij u bekende steunvorderingen aan de vereisten voldoen? Neem dan contact met ons op.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence