3 min lezen

Wel of niet gebonden aan contract met vervalste handtekening: AMS legt uit!

NL

In hopeloze gevallen roept een debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
nog weleens tijdens een zitting dat de handtekening onder een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
niet de zijne is geweest en dat hij daarom niet zou hoeven te betalen of nakomen. Dit beroep wordt meestal bij gebrek aan geloofwaardigheid of bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
ter zijde geschoven, maar soms is er echt sprake van een vervalste handtekening. Gaat degene van wie de handtekening is vervalst automatisch vrijuit of kan hij toch worden gehouden aan het – kennelijk – niet door hem ondertekende contract? Deze vraag werd beantwoord in een recent geschil. Advocaat incassorecht Hidde Reitsma licht de uitspraak toe.

Leaseovereenkomst met BV

In deze zaak speelde het volgende. Een leasemaatschappij sloot in 2017 een leaseovereenkomst met BV X. De leaseovereenkomst is door partijen ondertekend. Bij de handtekening staat dat BV X is vertegenwoordigd door bestuurder A. In 2020 stopt BV X met de maandelijkse betalingen. De leasemaatschappij gaat over tot ontbinding van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
en vordert de achterstallige termijnen en het lease De overeenkomst waarbij een leasemaatschappij de aanschaf van een zaak financiert en vervolgens aan de gebruiker verhuurt met de intentie de zaak uiteindelijk te verkopen.
» Meer over lease
lease
-object van BV X in een procedure.

Handtekening bestuurder vervalst

BV X voert als verweer aan dat zij helemaal niet gebonden is aan de leaseovereenkomst, omdat deze niet door bestuurder A is getekend maar door diens broer B. Bestuurder A zou niets van de leaseovereenkomst hebben geweten. De handtekening is vervalst, aldus bestuurder A / BV X.

Niet gebonden aan contract

De rechter overweegt dat als er sprake is van een vervalste handtekening, degene wiens handtekening is vervalst zich er doorgaans op kan beroepen dat de verklaring (welke is ondertekend) niet van hem afkomstig is. Met andere woorden, een geslaagd beroep op een vervalste handtekening houdt in dat die persoon niet gebonden is aan de overeenkomst. Ook als de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
te goeder trouw was en mocht aannemen dat de handtekening echt was.

Vervalsing niet voorkomen

Maar als degene wiens handtekening is vervalst kan worden verweten dat de wederpartij de (vervalste) handtekening voor echt heeft gehouden, dan slaagt een beroep op vervalsing niet. Dit is bijvoorbeeld het geval als degene wiens handtekening is vervalst eraan heeft meegewerkt of zonder voorzorgsmaatregelen te treffen heeft toegelaten dat de vervalser de gelegenheid kreeg om de schijn bij de wederpartij te wekken dat het een echte handtekening betrof.

Opgewekte schijn bij wederpartij

De kantonrechter vindt dat het aan bestuurder A kan worden aangerekend dat bij de leasemaatschappij de (onjuiste) schijn is gewekt dat het contract door bestuurder A was getekend. De broer was namelijk door A ingeschakeld om de administratie en het contact met derden te onderhouden. Bestuurder A hield hierop geen enkel toezicht. Er waren dus geen voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat de broer schijn bij derden kon wekken. Bovendien heeft A in de jaren dat het leasecontract liep niet ingegrepen. Er zijn gewoon maandelijkse termijnen betaald (tot aan het moment van het verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
).

AMS Advocaten bij incassogeschillen

Resumerend, de rechter vindt dat bestuurder A zich – in deze omstandigheden – niet achteraf kan beroepen op een kennelijk vervalste handtekening. BV X is wel degelijk gehouden het contract na te komen en de vorderingen van de leasemaatschappij worden toegewezen.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence