Aannemer zonder ingebrekestelling in verzuim

Bij onenigheid over de oplevering kan de opdrachtgever van een aannemer (los van eventuele contractuele boetes) alleen nakoming van de aanneemovereenkomst vorderen. Als de aannemer in verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
is, kan naast nakoming ook schadevergoeding worden gevorderd. De opdrachtgever kan dan zelfs afzien van nakoming en alleen vervangende schadevergoeding vorderen. Die schadevergoeding ‘vervangt’ dan als het ware de nakoming en van de vergoeding kan dan een andere aannemer worden betaald die de klus afmaakt. Advocaat bouwrecht Marco Guit bespreek een recent arrest van het gerechtshof Amsterdam.

Hoofdregel: verzuim vereist ingebrekestelling

De hoofdregel voor verzuim is dat er een ingebrekestelling wordt gestuurd, maar aandacht is vereist: verzuim kan soms ook zonder ingebrekestelling Een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar die tekortschiet in gebreke wordt gesteld en hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld.
» Meer over ingebrekestelling
ingebrekestelling
intreden. De eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
in deze zaak had de aannemer opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
gegeven om zijn woning (grootschalig) te verbouwen. De totale aanneemsom De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.
» Meer over aanneemsom
aanneemsom
bedroeg 292.000 euro. Onder die verbouwingswerkzaamheden vielen onder meer het plaatsen van badkamers, installeren van een alarminstallatie en aanleggen van vloeren door de gehele woning.

Diverse oplevergebreken

Het werk is vijf maanden te laat opgeleverd. Vóór oplevering heeft de opdrachtgever al aangegeven dat er diverse tekortkomingen in het werk zijn. Zo waren de vloeren niet vlak, zijn niet alle deuren voorzien van magneetcontacten voor het alarm, is voegwerk in één van de douches gescheurd waardoor water achter de tegels loopt en is het afschot van een douche onvoldoende. De opdrachtgever schort daarom betaling van ongeveer 45.000 euro aan facturen op.

Rechtbank wijst vordering af: hoger beroep

In eerste aanleg vordert de aannemer betaling van dat bedrag. De opdrachtgever stelt een tegenvordering in en vordert niet nakoming van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
(verhelpen gebreken), maar vervangende schadevergoeding. De rechtbank wijst die vordering af en de opdrachtgever gaat in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
.

Gerechtshof: verzuim zonder ingebrekestelling

In hoger beroep overweegt het hof als volgt. De opdrachtgever heeft bij diverse gelegenheden, zowel voorafgaand als na de oplevering, de gebreken schriftelijk aan de aannemer kenbaar gemaakt en opgesomd. De aannemer heeft die gebreken, en zijn gehoudenheid ze te herstellen, steeds van de hand gewezen.

Consequent afwijzende houding van aannemer

Het hof was daarom van mening dat de consequent afwijzende houding van de aannemer bij de opdrachtgever tot de volgende conclusie mocht leiden: ook een ingebrekestelling, waarbij de aannemer een redelijke termijn voor de nakoming zou worden gesteld, zou geen resultaat hebben. Het hof komt daarom tot de conclusie dat verzuim (op grond van artikel 6:83 sub c BW) zonder ingebrekestelling is ingetreden. Gevolg is dat de aannemer alsnog schadeplichtig is jegens de opdrachtgever. De aannemer wordt veroordeeld om de kosten die de opdrachtgever voor het herstel van de gebreken heeft moeten maken te betalen aan de opdrachtnemer.

Niet alle schade vergoed: risico opdrachtgever

Wat nog opvalt aan deze uitspraak is dat de aannemer niet alle schade aan de opdrachtnemer hoefde te vergoeden. De kosten verbonden aan het demonteren, opslaan en opnieuw monteren van de keuken en van een kastenwand (in totaal circa 15.000 euro), komen niet voor vergoeding in aanmerking. Hoewel die werkzaamheden noodzakelijk waren omdat de tegelvloer in de keuken en de parketvloer onder de kastenwand opnieuw moesten worden gelegd, overweegt het hof dat het in de risicosfeer van de opdrachtgever lag om de keuken en de kastenwand, door een derde partij, op een (nog) niet geschikte vloer te laten plaatsen.

Advocaat bouwrecht voor nakoming en schadevergoeding

De slotsom is in elk geval dat u er als aannemer op bedacht bent dat verzuim ook zonder ingebrekestelling kan intreden. En dat dit gevolgen kan hebben voor de vraag of u nog in de gelegenheid moet worden gesteld gebreken te verhelpen, danwel of u inmiddels (ook) schadeplichtig bent geworden. Het op een juiste wijze in verzuim krijgen van een wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
is in ieder geval vaak doorslaggevend voor de uitkomst van een procedure en dient bij twijfel dus expliciet te gebeuren.

More in Bouwrecht
Niedrige Inkassogebühren in Inkassostreit mit niederländischen Anwalt
Faillissement en hoofdelijkheid in bouwrecht: AMS legt uit!

Bouwprojecten kunnen lange tijd duren. Soms wel jaren. Het komt dan ook regelmatig voor dat tijdens de bouw een aannemer...

Close