3 min lezen

Slecht werkgeverschap door ‘slapende’ arbeidsovereenkomst?

NL

In deze zaak houdt de werkgever de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
van een werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt bewust slapend in stand. Dit ter voorkoming van het betalen van een vergoeding bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Is dit slecht werkgeverschap of op een andere manier niet geoorloofd? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de beschikking van het hof.

Werknemer raakt 100% arbeidsongeschikt

Een consulent verstandelijk gehandicapten raakt na een dienstverband van 15 jaar 100% arbeidsongeschikt. Bij de werkgever is geen ander passend werk mogelijk en er is geen zicht op verandering van werkneemsters fysieke situatie. Na 2 jaar uitkering mag de werkgever een ontslagvergunning aanvragen. Dit doet hij echter niet, omdat dan een transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
betaald moet worden. De arbeidsovereenkomst loopt dus door, maar wordt ‘slapend’ gehouden.

Werknemer eist beëindiging arbeidsovereenkomst en schadevergoeding

De werkneemster is het niet eens met deze gang van zaken. Haar advocaat vordert ontbinding van de arbeidsovereenkomst en veroordeling van de werkgever tot het betalen van een transitievergoeding van € 50.686,55. De kantonrechter wijst deze vordering af. De werkneemster gaat vervolgens in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
bij het hof. Advocaat van werkneemster vindt dat de werkgever zijn plicht om zich te gedragen als goed werkgever (7:611 BW) heeft geschonden en vordert een schadevergoeding ter hoogte van de transitievergoeding. Mocht dit niet slagen, dan toch in ieder geval een billijke vergoeding.

Niet fatsoenlijk werkgeverschap is nog geen slecht werkgeverschap

Het hof stelt dat er geen wettelijke verplichting, toepasselijke cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
-bepaling of ongeschreven rechtsregel bestaat die de werkgever verplicht tot het aanvragen van ontslag bij twee jaar ziekte. De arbeidsovereenkomst mag dus ‘slapend’ gehouden worden en vormt geen tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
in de nakoming van de arbeidsovereenkomst (7:686 BW). Ook van slecht werkgeverschap (7:611) is geen sprake, ook al heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het ‘slapend’ houden van een arbeidsovereenkomst als niet fatsoenlijk werkgeverschap bestempeld. Dit maakt het nog niet ongeoorloofd en levert hem geen wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
op.

Beëindiging arbeidsovereenkomst zonder schadevergoeding

Wel beëindigt het hof de arbeidsovereenkomst op grond van 7:683 lid 5 BW, omdat de werkneemster niet ‘gevangen gehouden’ kan worden in een nutteloze arbeidsovereenkomst. Er is echter geen grond voor een transitievergoeding of billijke schadevergoeding, omdat de werkgever niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Juridisch advies bij arbeidsconflicten

Waar heeft een werknemer recht op bij ziekte en/of beëindiging van de arbeidsovereenkomst? En waar ligt de grens tussen onfatsoenlijk werkgeverschap en wanprestatie? De gevolgen kunnen voor u als werkgever of werknemer groot zijn.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence