4 min lezen

Rechter: payrollonderneming geen werkgever

NL

Een payrollonderneming die exclusief personeel uitleende aan één opdrachtgever (een gemeente) werd in een recente uitspraak niet-ontvankelijk Een partij in een gerechtelijke procedure (rechtszaak) is niet-ontvankelijk als er niet is voldaan aan de formele vereisten.
» Meer over niet-ontvankelijk
niet-ontvankelijk
verklaard in een  ontbindingsverzoek De procedure bij de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden.
» Meer over ontbindingsverzoek
ontbindingsverzoek
ten aanzien van één van haar werknemers
. De Kantonrechter vond dat de payrollonderneming op geen enkele wijze invulling had gegeven aan de elementen van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
(loon, arbeid en gezag), zodat zij niet als werkgever werd beschouwd en dus ook geen ontbinding kon verzoeken. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit wat payrolling is.

 

Detachering via payrollovereenkomst

In deze zaak heeft de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij (hierna: de werknemer) een arbeidsovereenkomst met stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
Stichting
Dienstverlening Welzijn Enchede (hierna: SDWE). De werknemer is door SDWE gedetacheerd aan de Gemeente Enschede. Deze detachering geschiedt op basis van een payrollovereenkomst tussen SDWE en de Gemeente. De gemeente moet op een gegeven moment vanwege bezuinigingen de detachering met de werknemer beëindigen. SDWE heeft geen ander werk voor de werknemer en wil de arbeidsovereenkomst beëindigen. SDWE dient hiertoe een ontbindingsverzoek in bij de Kantonrechter. De werknemer voert verweer.

Sprake van een arbeidsovereenkomst?

De Kantonrechter is echter van mening dat de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tussen SDWE en de werknemer niet als een arbeidsovereenkomst kan worden gekwalificeerd. Weliswaar heeft het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
de titel “arbeidsovereenkomst”, de overeenkomst bevat niet de elementen van een arbeidsovereenkomst (loon, arbeid en gezag). De Kantonrechter is van oordeel dat de Gemeente als werkgever moet worden beschouwd en neemt hierbij onder meer de volgende factoren in overweging:

  • de Gemeente heeft de werknemer geselecteerd en geworven;
  • de werknemer is exclusief ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
    » Meer over beschikking
    beschikking
    van de Gemeente gesteld;
  • de Gemeente gaf de instructies en maakte de afspraken over vakantiedagen, te volgen opleidingen en wisselingen van werkplek;
  • de Gemeente betaalde (via SDWE) het loon. SDWE kan dus geen verzoek tot ontbinding indienen omdat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

De Kantonrechter verklaarde SDWE niet-ontvankelijk in haar verzoek.

Uitzendovereenkomst

In deze uitspraak wordt ook nog gekeken of SDWE als een uitzendbureau kan worden aangemerkt. Bij een uitzendovereenkomst De overeenkomst waarbij een werknemer door zijn werkgever zijnde een uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld aan een derde om daar feitelijk te werken.
» Meer over uitzendovereenkomst
uitzendovereenkomst
is de werknemer niet in dienst van het bedrijf waar hij tewerkgesteld wordt (de inlener) maar van het uitzendbureau, ook al wordt het gezag feitelijk door de inlener uitgeoefend en het loon indirect door de inlener betaald. Hiervan was geen sprake omdat SDWE –in tegenstelling tot een uitzendbureau- niet tot doel heeft het gericht bij elkaar brengen van vraag (opdrachtgevers) en aanbod (uitzendkrachten). SDWE werkte immers exclusief voor de Gemeente Enschede.

Payrollovereenkomst

Wel werd vastgesteld dat SDWE als payrollonderneming functioneerde. Bij payrolling geeft een bedrijf (in dit geval de Gemeente) de verantwoordelijkheden van het werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van een salarieringsbedrijf (de payrollonderneming). Het voordeel is dat de inlener zich niet bezig hoeft te houden met de administratieve afwerking, de afdracht van sociale premies en pensioenen. Dit wordt allemaal door de payrollonderneming verzorgd die in principe zou moeten worden aangemerkt als de formele werkgever. Echter, de rechtspraak is er nog niet uit wie in het geval van payrolling nu de werkgever is: de payrollonderneming of de inlener. De heersende leer is dat de payrollonderneming ook de formele werkgever is, maar in deze uitspraak wordt de payrollonderneming in ieder geval niet als werkgever beschouwd, ondanks dat de Gemeente en SDWE dit wel hebben beoogd.

Arbeidsrecht advocaten

Als u vragen heeft over uitzendovereenkomst of payrolling, of een dergelijke overeenkomst wilt laten opstellen, neemt u dan contact op met onze advocaten arbeidsrecht.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence