5 min lezen

Kan de werknemer een gesloten beëindigingsovereenkomst aantasten?

NL

De meest voorkomende wijze waarop een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
wordt beëindigd is de beëindiging met wederzijds goedvinden. Zo’n beëindigingsovereenkomst is veelal gericht op het treffen van een regeling over de gevolgen van de beëindiging, mede ter voorkoming van geschillen en onzekerheden. Zo’n overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
heeft dan ook (vaak) het karakter van een vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
. Een beëindigingsovereenkomst bevat vrijwel altijd een ‘finaal kwijtingsbeding’, inhoudende dat partijen – na uitvoering van de afspraken in de overeenkomst – over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. Als partijen zo’n beëindigingsovereenkomst hebben ondertekend, is het dan nog mogelijk om onder die overeenkomst uit te komen? Het recht kent een aantal categorieën van gevallen waarin door een zogeheten ‘ wilsgebrek Een gebrek aan het totstandkomen van een rechtshandeling. Een rechtshandeling is vernietigbaar wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen.
» Meer over wilsgebrek
wilsgebrek
’ een partij niet gebonden is aan een door hem of haar gesloten overeenkomst. Een voorbeeld van een wilsgebrek is dwaling. Daarvan kan sprake zijn indien de ene partij de ander op wezenlijke punten niet of niet adequaat heeft voorgelicht of zelfs heeft onthouden van relevante informatie. Onlangs boog het hof zich over een zaak waarin een werkneemster probeerde een aanvullende schadevergoeding te claimen van haar werkgever en de door haar ondertekende beëindigingsovereenkomst te laten vernietigen. Arbeidsrecht advocaat Sander Schouten bespreekt deze uitspraak.

Organisatiewijziging

De werkneemster trad in 1997 in dienst bij een rechtsvoorganger van haar huidige werkgever. De werknemer was laatstelijk werkzaam in de functie van Project & Change Management op een subafdeling van Business & Proces Management (BPM). Nadat de ondernemingsraad in april 2016 om advies was gevraagd over het voornemen om een organisatiewijziging door te voeren, adviseerde de centrale ondernemingsraad in mei 2016 positief over de voorgenomen reorganisatie.

Passende functies

In mei 2016 hebben partijen met elkaar overlegd over de vraag of en zo ja welke functies passend waren voor de werkneemster. In diezelfde maand vond er een selectiegesprek plaats over haar geschiktheid voor twee functies, maar helaas werd zij niet geschikt bevonden.

Boventallig

Hierop liet de werkgever per brief van 8 juni 2016 aan de werkneemster weten dat haar functie kwam te vervallen en zij per 1 juli 2016 boventallig werd.

Beëindigingsovereenkomst

Partijen hebben vervolgens op 30 september 2016 een beëindigingsovereenkomst gesloten, waarin partijen overeenkwamen dat de werkneemster per 1 februari 2017 uit dienst trad. Daarnaast spraken partijen finale kwijting af in de beëindigingsovereenkomst, inhoudende dat partijen – na het uitvoeren van de overeenkomst – over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Procedure bij de kantonrechter

In eerste aanleg verzocht de werkneemster onder meer om een declaratoir vonnis Een vonnis waarmee de rechter door middel van een zogenaamde verklaring voor recht een rechtsverhouding tussen partijen vaststelt.
» Meer over declaratoir vonnis
verklaring voor recht
dat haar voormalig werkgever ten opzichte van haar toerekenbaar tekort was geschoten in de nakoming van de arbeidsovereenkomst door haar eenzijdig en zonder wettelijke grondslag de werkzaamheden behorend bij de functie van medewerker Project & Change Management en de werkzaamheden bij de functie van Medewerker MA Reporting C, afdeling Management Reporting per 1 juli 2016 te ontnemen. De werkneemster stelde zich op het standpunt dat de werkgever verplicht was om de daardoor geleden (inkomens- en pensioen) schade aan haar te vergoeden. De kantonrechter heeft de vordering afgewezen onder verwijzing naar het finale kwijtingsbeding in de beëindigingsovereenkomst.

Hoger beroep

De werkneemster gaat vervolgens in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
tegen de uitspraak van de kantonrechter.

Beëindigingsovereenkomst kwalificeert als vaststellingsovereenkomst

Het hof stelt vast dat in de beëindigingsovereenkomst is bepaald dat de overeenkomst een vaststellingsovereenkomst is in de zin van artikel 7:900 tot en met artikel 7:906 BW. Daarmee hebben partijen tot uitdrukking gebracht dat zij zich dus conformeren aan een afspraak ter zake van de beëindiging en/of de voorkoming van een onzekerheid of geschil over hetgeen tussen hen geldt. Voor de volledigheid overweegt het hof nog dat een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden door een schriftelijk aangegane beëindigingsovereenkomst zonder meer geoorloofd is.

Geen strijd met dwingend recht

Een vaststellingsovereenkomst die in strijd is met dwingend recht Wetsbepalingen waarvan partijen niet (contractueel) van mogen afwijken.
» Meer over dwingend recht
dwingend recht
is geldig, mits de vaststelling strekt ter beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil. Partijen kunnen met een vaststellingsovereenkomst dus niet het dwingende karakter van dwingend recht ondermijnen. In dat geval kunnen de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst ongeldig c.q. nietig zijn. Naar het oordeel van het hof heeft de werkneemster in de onderhavige zaak onvoldoende gesteld en onderbouwd dat partijen bij het sluiten van de beëindigingsovereenkomst in strijd met het dwingend recht hebben gehandeld.

Algehele en finale regeling

Uit de beëindigingsovereenkomst vloeit voort dat partijen hebben beoogd een algehele en finale regeling te treffen ten aanzien van alle mogelijke tussen partijen bestaande en nog toekomstige geschillen. Met andere woorden: partijen hadden de bedoeling om iedere (nieuwe) discussie over het eindigen van de arbeidsovereenkomst uit te sluiten. Dit doel moet ook bij de werkneemster bekend zijn geweest. Nergens blijkt dan ook uit dat partijen de mogelijkheid tot het nadien vorderen van een (aanvullende) schadevergoeding open hebben willen laten.

Geen bezwaar gemaakt tegen boventalligheid

Daar komt bij dat het hof vaststelt dat de werkneemster zelf ervoor koos om de beëindigingsovereenkomst te ondertekenen in plaats van bezwaar te maken tegen haar boventalligheid.

Beroep op dwaling slaagt niet

In een poging de beëindigingsovereenkomst te vernietigen deed de werkneemster subsidiair nog een beroep op dwaling. Het hof stelt de werkneemster (ook) op dit punt niet in het gelijk. De werkneemster was – voorafgaand aan het moment van ondertekening van de beëindigingsovereenkomst – naar behoren geïnformeerd over de gevolgen van de reorganisatie voor haar positie. De werkgever heeft ook tijdens de procedure uiteengezet dat zij het reorganisatietraject zorgvuldig en transparant heeft doorlopen. Het kan zo zijn dat de werkneemster wellicht niet volledig op de hoogte was van alle juridische consequenties van het sluiten van een beëindigingsvergoeding, maar dat betekent niet dat de werkgever niet aan haar mededelingsplicht heeft voldaan of dat sprake was van een (onjuiste) inlichting van de kant van de werkgever en/of een wederzijdse onjuiste voorstelling van zaken. Bovendien merkt het hof nog op dat de werkneemster bij het sluiten van de beëindigingsovereenkomst juridische bijstand had, zodat de werkgever ook mocht verwachten dat de werkneemster op de hoogte was van de inhoud en de gevolgen van het sluiten van zo’n overeenkomst. Onder deze omstandigheden kan dan ook niet gezegd worden dat de beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, aldus het hof. Dit betekent dat de grieven van de werkneemster falen althans niet tot vernietiging van de beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
van de kantonrechter kan leiden.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence