4 min lezen

Werknemer ontslagen na doorzoeking privé-mail

NL

De rechtbank Amsterdam oordeelde onlangs dat het doorzoeken van privé-mail van een werknemer door de werkgever onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
is. Ondanks het feit dat de door deze actie belastende informatie onrechtmatig verkregen was, bleef het ontslag op staande voet echter wel overeind. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de kwestie toe.

 

 

Werknemer kondigt vertrek naar concurrent aan

Een werknemer is sinds enige jaren in dienst bij de werkgever. In de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
van de werknemer is een concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
en een geheimhoudingsbeding Bepaling in een contract waarin partijen overeenkomen dat zij aan geheimhouding zijn gebonden ten aanzien van bepaalde informatie.
» Meer over geheimhoudingsbeding
geheimhoudingsbeding
opgenomen. Op enig moment geeft de werknemer aan dat hij voornemens is bij een concurrent van de werkgever te willen gaan werken. Kort hierna heeft de werkgever de werknemer verzocht om zijn laptop en telefoon op het bedrijf achter te laten om ‘de software te kunnen updaten’. Enkele dagen later is de werknemer op staande voet ontslagen.

Vertrouwelijke bedrijfsgegevens doorgestuurd

Reden voor het ontslag op staande voet is (onder meer) dat de werknemer vertrouwelijke bedrijfsgegevens zou hebben verstrekt aan zijn toekomstige werkgever en dat hij zakelijke relaties van zijn huidige werkgever bij zijn nieuwe werkgever heeft geïntroduceerd. Dit volgt uit door de werkgever op de laptop en telefoon gevonden informatie uit whats-app berichten en berichten uit de privémail-account van de werknemer die de werkgever heeft verkregen door het in te loggen op deze account via de PC van de werknemer op het werk.

Schadevergoeding wegens schending privacy

De werknemer vordert in deze procedure in kort geding schadevergoeding wegens inbreuk op zijn privacy en schadevergoeding wegens onregelmatig ontslag. De kantonrechter beoordeelt bij de vraag of er sprake is van een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
tot ontslag eerst of het bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
onrechtmatig is verkregen. De werkgever heeft niet aannemelijk kunnen maken dat zij een concreet vermoeden had dat de werknemer in strijd handelde met de bepalingen uit de arbeidsovereenkomst.

Bewijs werkgever is onrechtmatig verkregen

Er was sprake van een zogenoemde fishing expedition welke door de werkgever is gestart vlak nadat de werknemer had verteld dat hij bij de concurrent in dienst wilde treden. Ook zijn de berichten door de werkgever eveneens in een procedure tegen een andere medewerker gebruikt. De kantonrechter oordeelt dan ook dat het bewijs onrechtmatig is verkregen.

Lezen privémail ook zonder ‘hacken’ account niet toegestaan

Ook het feit dat de werkgever zich via de PC van de werknemer op het werk toegang heeft verschaft tot de privémail-account van de werknemer is daarbij van belang. Daaraan doet niet af dat de werkgever toegang had verkregen tot het privémail-account omdat de inloggegevens op de PC bewaard waren gebleven en hij dus niet het account heeft hoeven hacken. Dit geldt ook voor het gebruikmaken van de whatsapp-berichten die de werkgever van de telefoon van de werknemer had verkregen. Daarbij is nog van belang dat de werkgever de laptop onder valse voorwendselen heeft ingenomen. De rechter oordeelt dan ook dat er sprake is van een ernstige inbreuk op de privacy van de werknemer en dat de werkgever zich dan ook niet als goed werkgever heeft gedragen en tegenover de werkgever onrechtmatig heeft gehandeld.

Onrechtmatig bewijs toegelaten in civiele procedure

Het voorgaande brengt echter niet mee dat, nu de betreffende gegevens op onrechtmatige wijze zijn verkregen,  deze bij de beoordeling van de dringende reden van ontslag niet mee mogen worden genomen. Het voorlopige oordeel dat het bewijs onrechtmatig is verkregen betekent niet dat de resultaten van het onderzoek van de werkgever in de civiele procedure buiten beschouwing moeten worden gelaten. Dat zal alleen het geval zijn wanneer sprake is van zeer bijzondere omstandigheden.

Advocaat arbeidsrecht bij ontslag op staande voet

De kantonrechter oordeelt dat van deze bijzondere omstandigheden geen sprake is. Nu vaststaat dat de werknemer zijn concurrentie- en geheimhoudingsbeding heeft geschonden, is het ontslag op staande voet dan ook rechtmatig gegeven.

 

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence