Beroepsziekte en aansprakelijkheid werkgever: hoe zit het?

In een recent arbeidsgeschil stelde een werknemer zijn werkgever aansprakelijk voor schade die hij leed als gevolg van chronische toxische encephalopathie, ofwel de schildersziekte. De werknemer was 18 jaar in dienst bij werkgever, een autoverhuurbedrijf, en was bij zijn werkzaamheden in aanraking gekomen met chemische oplosmiddelen zoals wasbenzine en terpentine. Is hier sprake van een schending van de zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
van de werkgever? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de uitspraak in deze zaak.

 

Deskundigenbericht: causaal verband ziekte en werk

In deze procedure vorderde de werknemer een declaratoir vonnis Een vonnis waarmee de rechter door middel van een zogenaamde verklaring voor recht een rechtsverhouding tussen partijen vaststelt.
» Meer over declaratoir vonnis
verklaring voor recht
dat de werkgever aansprakelijk is voor zijn gezondheidsklachten en de daardoor door hem geleden schade. In de procedure voert werkgever als verweer dat de neurologische klachten een andere oorzaak hebben. De rechter zal allereerst moeten vaststellen of de ziekte van werknemer in relatie staat tot het werk dat hij deed. Hiervoor wordt een deskundigenrapport opgesteld. De conclusies zijn helder: volgens de deskundige zijn de ziekteverschijnselen van werknemer veroorzaakt door de hoge blootstelling aan de oplosmiddelen tijdens het werk bij werkgever. Hoewel de omvang van de blootstelling door de jaren heen varieerde (al naar gelang de werkzaamheden van werknemer), is er altijd sprake geweest van een hoge blootstelling.

Werkgever aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens werk

De rechter beoordeelt vervolgens of werkgever hiervoor aansprakelijk is. Op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek rust op de werkgever een zorgplicht. Hij moet de werkomgeving en gereedschappen zo inrichten en onderhouden dat schade voor de werknemers wordt voorkomen. Ook moet de werkgever maatregelen treffen en aanwijzingen geven ter zake van de veiligheid. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Rechter: werkgever zorgplicht geschonden

In deze zaak is de rechter van oordeel dat de werkgever te weinig aandacht heeft gegeven aan de bescherming van werknemers bij het gebruiken van oplosmiddelen. Zo ontbrak toezicht van de werkgever op het gebruik van beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes en overalls) en ook staat niet vast of de aangeboden middelen wel voldoende bescherming zouden bieden. De rechter stelt dan ook vast dat de werkgever aansprakelijk is. De omvang van de schade moet nader worden vastgesteld in een schadestaatprocedure Een gerechtelijke procedure die na de hoofdprocedure volgt waarin enkel de omvang van de schade wordt vastgesteld.
» Meer over schadestaatprocedure
schadestaatprocedure
.

Schuldaansprakelijkheid versus risicoaansprakelijkheid

We komen het regelmatig tegen in de media: werkgevers die schadevergoedingen moeten betalen in verband met beroepsziekten. Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Maar een werkgever is niet direct aansprakelijk voor alle ziekte die door arbeid is veroorzaakt. Er moet sprake zijn van een schending van de zorgplicht. Dit noemen we schuldaansprakelijkheid. Bij het gebruik van gevaarlijke stoffen is er sprake van een risicoaansprakelijkheid De aansprakelijkheid voor de schade die door een ander wordt veroorzaakt zonder dat de aangesprokenen zelf enig verwijt treft.
» Meer over risicoaansprakelijkheid
risicoaansprakelijkheid
: de werkgever is bij een ongeval dan sowieso aansprakelijk voor de schade.

Advocaat arbeidsrecht bij beroepsziekte

Heeft u te maken met letsel of schade die u heeft opgelopen bij de uitvoering van werkzaamheden in dienstbetrekking en wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Ook werkgevers die worden geconfronteerd met schadeclaims zijn bij ons aan het juiste adres.

More in Arbeidsrecht
Wanneer is er sprake van overgang van onderneming? AMS legt uit!
Aldi moet directeur € 900.000 ontslagvergoeding betalen

Een "plompverloren ontslag zonder enige gegronde kritiek" van een werknemer die 27 jaar in trouwe dienst is bij Aldi. Een...

Close