Werknemer raakt vinger kwijt. Is werkgever aansprakelijk voor geleden schade?

Een werknemer klimt na afloop van werk over het hek op het bedrijfsterrein van zijn werkgever als de poort van het terrein is afgesloten. Hij verzuimt terug te gaan voor een sleutel. Bij de klim verliest hij een vinger aan het scherpe hek. Is de werkgever aansprakelijk voor de geleden schade? Advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht Sander Schouten legt uit.

Werknemer stelt werkgever aansprakelijk

Voornoemde omstandigheden lagen voor in een recente zaak bij de Rechtbank Oost-Brabant. Een werknemer heeft schade geleden als gevolg van het verlies van zijn vinger na een klim over het bedrijfshek. Hij stelt hiervoor via zijn advocaat zijn werkgever aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW. Dit artikel stelt onder meer dat een werkgever aansprakelijk is voor schade die een werknemer leidt in uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij de werkgever aantoont dat hij de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade een belangrijke mate het gevolg is van opzet of roekeloosheid van de werknemer.

Ongeval gebeurd tijdens uitoefening van werk?

De rechtbank stelt zich allereerst de vraag of het ongeval is gebeurd tijdens de ‘uitoefening van werk’. Dit laatste wordt op grond van vaste rechtspraak ruim worden uitgelegd. De zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
van een werkgever strekt zich uit over de directe werkomgeving en houdt nauw verband met de zeggenschap van de werkgever over de werkplek. Het ongeval heeft aldus plaatsgevonden tijdens de uitoefening van werk.

Werkgever: het is opzet of roekeloosheid

De advocaat van de werkgever betwist vervolgens aansprakelijkheid en stelt onder meer dat er sprake is geweest van opzet/roekeloosheid bij de werknemer. De rechtbank wijst opzet af en oordeelt, naar mijn idee geheel onverwacht (er was sprake van een hoog hek met scherpe punten), dat er ook geen sprake kan zijn van roekeloosheid nu niet is bewezen dat de werknemer zich bewust is geweest van het roekeloze karakter van zijn handelen.

Werkgever moet zich aan verplichtingen houden

Hierna wordt gekeken of de werkgever zich aan zijn verplichtingen heeft gehouden. Hierbij geldt dat een werkgever over het algemeen die maatregelen dient te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Maar wat mag dan precies worden verwacht? Dit hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals bijvoorbeeld de mate van waarschijnlijkheid dat de vereiste oplettend- en voorzichtigheid niet kan worden verwacht, de kans dat daaruit ongevallen kunnen ontstaan, de ernst van de gevolgen en de mate van bezwaarlijkheid van het nemen van veiligheidsmaatregelen.

Zorgplicht werkgever

De rechter oordeelt uiteindelijk dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan nu deze meebrengt dat zij haar bedrijfsterrein, inclusief omheining, zodanig dient in te richten dat voorkomen wordt dat een werknemer schade lijdt. Daaraan is niet voldaan. Hierbij wordt meegewogen dat er een stalen prullenbak voor het hek stond zonder welke men niet over het hek kon klimmen, en zich eerder een incident op deze plek had voorgedaan.

Werknemer wil snel naar huis

De werkgever kon onvoldoende aantonen dat hij zijn werknemers had geïnstrueerd enkel via de poort het terrein te verlaten, en had aldus de rechtbank rekening moeten houden met het feit dat een werknemer die wordt geconfronteerd met een gesloten hek na te hebben overgewerkt niet de moeite neemt alsnog een sleutelhouder te vinden en zo snel mogelijk naar huis zal willen gaan.

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

In het geval van werkgeveraansprakelijkheid rust er over het algemeen een zware bewijslast op een werkgever. Heeft u vragen over deze zorgplicht of over andere arbeidsrechtelijke kwesties? Neem gerust contact op met advocatenkantoor AMS.

More in Arbeidsrecht
Incasso - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Beroepsziekte en aansprakelijkheid werkgever: hoe zit het?

In een recent arbeidsgeschil stelde een werknemer zijn werkgever aansprakelijk voor schade die hij leed als gevolg van chronische toxische...

Close