3 min lezen

Aanzegverplichting voor werkgevers per 1 januari 2015

NL

Een werkgever heeft met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) sinds 1 januari 2015 een aanzegverplichting. Werknemers met een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd dienen  te worden aangezegd of, en zo ja onder welke voorwaarden hun arbeidsovereenkomst wordt verlengd. De werkgever raakt een boete verschuldigd indien de aanzegging niet of niet tijdig plaatsvindt. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de nieuwe situatie.

 

Minimaal maand voor einde van dienstverband helderheid

De nieuwe wet betekent dat een werkgever verplicht is een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd minimaal één maand vóór het einde van het dienstverband schriftelijk te informeren (‘aan te zeggen’):

 • óf de arbeidsovereenkomst wordt verlengd ;
 • onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst kan worden verlengd.

Boete indien niet (tijdig) wordt aangezegd

Ook als een werkgever een aanzegging achterwege laat, eindigt de arbeidsovereenkomst (in het geval niet wordt voortgezet of doorgewerkt) van rechtswege. De werkgever is in dat geval echter een boete verschuldigd ter hoogte van een ‘kaal’ maandsalaris (dat wil zeggen: zonder looncomponenten als vakantiegeld, een vaste eindejaarsuitkering of een dertiende maand). Indien de werkgever de aanzegverplichting niet tijdig is nagekomen, is hij aan de werknemer een vergoeding naar rato verschuldigd.

Geen boete voor werkgever in financiële nood

De werkgever is de vergoeding is niet verschuldigd indien hij in staat van faillissement is verklaard, bij een verlening van surseance van betaling of in het geval de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing is.

Aanspraak maken binnen twee maanden

De werknemer dient  binnen twee maanden een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
bij de rechter in te dienen om aanspraak te kunnen maken op de boete. Indien de werknemer dit nalaat, vervalt zijn aanspraak.

Aanspraak bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst

Indien niet is aangezegd en de arbeidsovereenkomst feitelijk wordt voortgezet, wordt, net als voorheen, de arbeidsovereenkomst voortgezet onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur tot een maximum van één jaar(‘voortzetting zonder tegenspraak’). Ook in dit geval is de werkgever dan een vergoeding wegens het niet aanzeggen verschuldigd. Hierbij geldt eveneens dat de werknemer daarvoor tot twee maanden de tijd heeft na de dag waarop de arbeidsovereenkomst zou zijn geëindigd.

Uitzonderingen op de aanzegplicht

Er is een drietal uitzonderingen waarbij de aanzegverplichting niet geldt:

 1. Bij een arbeidsovereenkomst met een duur van minder dan zes maanden.
 2. Wanneer de einddatum niet kan worden bepaald, bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project of bij vervanging in geval van een zwangerschap.
 3. Bij een uitzendovereenkomst De overeenkomst waarbij een werknemer door zijn werkgever zijnde een uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld aan een derde om daar feitelijk te werken.
  » Meer over uitzendovereenkomst
  uitzendovereenkomst
  waarin een uitzendbeding Het beding dat de arbeidsovereenkomst tussen uitzendbureau en uitzendkracht van rechtswege eindigt bij beëindiging uitzending.
  » Meer over uitzendbeding
  uitzendbeding
  is opgenomen, dit zou immers de werking van het uitzendbeding teniet doen.

Aanzegging in de arbeidsovereenkomst

De kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland kreeg op 13 mei 2015 de vraag voorgelegd of al in de arbeidsovereenkomst kan worden voldaan aan de aanzegplicht (waarvan in deze zaak sprake was op grond van een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
). Dit door middel van het reeds in de arbeidsovereenkomst opnemen van de aanzegging dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd zal worden. Deze aanzegging hield stand.

Wat als werkgever in strijd met eigen toezegging handelt?

De regering heeft de mogelijkheid om aan te zeggen in de arbeidsovereenkomst ook erkend (Kamerstukken II, 33818, 7, p. 34-5). Hierbij kunnen zich echter problemen voordoen. Zo is het mogelijk dat de werknemer niet meer beschikbaar is indien de werkgever de arbeidsovereenkomst toch wenst voort te zetten. De regering signaleerde dit ook al (Kamerstukken II, 33818, 7, p. 35). In de literatuur wordt ook de vraag opgeworpen wat er gebeurt als halverwege de looptijd van de arbeidsovereenkomst wordt aangegeven dat wordt voortgezet, maar dit uiteindelijk toch niet gebeurt.  Het lijkt dan aannemelijk dat (opnieuw) aangezegd moet worden.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence