3 min lezen

Faillissement aanvragen? Tenminste één steunvordering vereist

NL

In een recent arrest van de Hoge Raad vroeg een bank het faillissement aan van haar schuldenaar, een verhuurder van flats. Als steunvordering voerde de bank daarbij twee bijzondere steunvorderingen aan, namelijk de vorderingen van de huurders tot verschaffing van huurgenot en tot onderhoud. Zijn dergelijke steunvorderingen afdoende? Advocaat insolventierecht Sander Schouten licht toe.

 

 

Tenminste nog één andere schuldeiser

Op grond van artikel 6 Faillissementswet moet bij een faillissementsaanvraag niet alleen sprake zijn van een situatie waarin de schuldenaar in de toestand verkeert te hebben opgehouden te betalen. Uit vaste rechtspraak volgt dat  voldaan moet zijn aan het zogenoemde pluraliteitsvereiste. Aannemelijk moet worden gemaakt dat de schuldenaar tenminste nog één andere schuldeiser heeft (een steunvordering).

Steunvordering hoeft niet opeisbaar te zijn

Over het algemeen wordt door de Hoge Raad als uitgangspunt aangenomen dat een steunvordering niet opeisbaar hoeft te zijn, de omvang van die steunvordering niet vast behoeft te staan en dat de vordering geen betrekking hoeft te hebben op de betaling van een geldsom. Het volstaat dat de vordering ter verificatie in het faillissement kan worden ingediend. Een toekomstige vordering kan echter niet als steunvordering dienen, net als in de situatie met twee vorderingen van dezelfde schuldeiser.

Geen blijk van pluraliteit schuldeisers

De verhuurder betwiste in het onderhavige geval niet alleen de opeisbaarheid van de vordering van de bank, maar ook de steunvorderingen. De rechtbank wees de faillissementsaanvraag af omdat er niet, dan wel onvoldoende gebleken zou zijn dat er sprake was van pluraliteit van schuldeisers. Het hof bevestigde dit oordeel in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
. In cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
overweegt de Hoge Raad het volgende.

Huurgenot en onderhoud geen steunvorderingen

Aangezien de bank niet heeft gesteld dat er sprake zou zijn van achterstallig onderhoud of dat er op dat moment onderhoud door de schuldenaar moest worden verricht oordeelt de Hoge Raad dat het hof de vordering tot het verrichten van onderhoud terecht als toekomstig aanmerkt. De vordering kan om die reden niet als steunvordering dienen. Ook de vordering tot huurgenot is ongeschikt.

Hoge Raad verwerpt het beroep van de bank

Vaststaat dat de huurders op het moment van de faillissementsaanvraag huurgenot werd verschaft. Aangezien de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
niet bevoegd is dat genot (actief) te beëindigen als de huurovereenkomst nog loopt, kan de vordering niet in het faillissement ter verificatie worden ingediend. Om die reden kan ook deze vordering niet dienen als steunvordering. De Hoge Raad verwerpt het beroep van de bank, en het komt niet tot faillietverklaring van de verhuurder.

Advocaat faillissementsrecht in Amsterdam

AMS Advocaten beschikt over zeer ervaren advocaten op het gebied van faillissementsrecht. Verschillende advocaten worden regelmatig aangesteld als curator in faillissementen zodat zij goed weten waarop moet worden gelet bij een faillissementssituatie. Zo kunnen zij u derhalve adviseren over de aanvraag, maar ook over het verdere verloop van een faillissement en het contact met de curator.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence