3 min lezen

Wet Werk en Zekerheid: bent u er klaar voor, werkgevers ?

NL

Op 1 januari 2015 treedt de eerste fase van de nieuwe Wet Werk en zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
Zekerheid
(WWZ) in werking. Het eerste onderdeel van deze nieuwe wet brengt een aantal veranderingen ten opzichte van het op dit moment geldende arbeids- en ontslagrecht. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt drie opvallende wijzigingen.

Beperking concurrentiebeding en proeftijd

De eerste fase van de Wet Werk en Zekerheid treedt op 1 januari a.s. in werking en bevat onder meer beperkingen op het gebied van het concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
, de proeftijd en roept een aanzegtermijn in het leven. Reden genoeg voor werkgevers en werknemers om zich goed in deze nieuwe regels te verdiepen.

Geen proeftijd voor contracten korter dan half jaar

Per 1 januari 2015 kan niet langer een proeftijd worden overeengekomen met een werknemer met een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
voor bepaalde tijd dat een kortere duur heeft dan zes maanden. Voor arbeidscontracten van bepaalde tijd maar langer dan zes maanden kan wel een proeftijd worden overeengekomen. De duur van de proeftijd is dan afhankelijk van de totale duur van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. Er kan een proeftijd van een maand worden overeengekomen indien sprake is van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
voor korter dan twee jaren. Betreft het een arbeidsovereenkomst van twee jaren of langer, dan is een proeftijd van maximaal twee maanden geldig.

Concurrentiebeding wordt stevig ingeperkt

Hoewel het op dit moment mogelijk is om zowel in arbeidscontracten voor bepaalde als onbepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen komt hierin verandering. Het is vanaf 1 januari 2015 niet langer mogelijk om een concurrentiebeding overeen te komen in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Een werkgever dient in dat geval schriftelijk en duidelijk te formuleren waarom toch een concurrentiebeding wordt opgenomen. Een concurrentiebeding is zonder voornoemde uitzondering enkel geldig indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

Aanzegverplichting ook bij contracten bepaalde tijd

Tot slot geldt per 1 januari 2015 in bepaalde gevallen een aanzegtermijn voor werkgevers. Deze aanzegtermijn houdt kortgezegd in dat een werkgever een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar langer dan zes maanden, uiterlijk een maand voor het einde van de contractperiode schriftelijk dient te informeren of het al dan niet voortzetten van de overeenkomst, en bij voortzetting over de voorwaarden waaronder de werkgever wil voortzetten. Als een werkgever voornoemde verplichting niet nakomt kan een werknemer aanspraak maken op een vergoeding gelijk aan het bedrag voor een maand loon. Een vergoeding naar rato van voornoemd bedrag is verschuldigd indien de werkgever niet tijdig zijn verplichting nakomt.

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht

Naast bovengenoemde wijzigingen zullen per 1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 januari 2016 nieuwe wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid worden ingevoerd. Neem voor meer informatie of vragen over deze nieuwe wetgeving gerust contact op met AMS Advocaten.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence