Gemeenteambtenaar ontslagen na leugens over salaris

Een ambtenaar in dienst bij de gemeente Amsterdam werd verhoord als verdachte van het hebben van een hennepplantage. Hij bekende zijn loonstrook en een werkgeversverklaring Een verklaring van de werkgever over het inkomen en het arbeidscontract van een werknemer.
» Meer over werkgeversverklaring
werkgeversverklaring
vervalst te hebben, om in aanmerking voor een huurwoning te komen, die hij met zijn huidige salaris nooit had kunnen betalen. De gemeente heeft de ambtenaar vanwege deze vervalsingen ontslagen. De ambtenaar is het hier niet mee eens en gaat in bezwaar en vervolgens in beroep. Wordt het beroep gegrond verklaard? Advocaat ambtenarenrecht Sander Schouten bespreekt het vonnis.

 

Wangedrag in vrije tijd is plichtsverzuim

Plichtsverzuim is een grond voor ontslag. Daarvan is sprake als de ambtenaar zich niet gedraagt zoals van hem of haar mocht worden verwacht. Ook gedragingen in de privésfeer kunnen plichtsverzuim Het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen
» Meer over plichtsverzuim
plichtsverzuim
 opleveren. Bepalend daarbij is of het wangedrag weerslag heeft op het functioneren van de ambtenaar en op het aanzien van de werkgever.

Bureau Integriteit adviseert de werkgever

De ambtenaar in kwestie was aangesteld als evenementenorganisator. In die hoedanigheid had hij veel contact met externe partijen. In december 2010 ontving het Buraeu Integriteit van de gemeente Amsterdam het bericht dat de ambtenaar als verdachte van het hebben van een henneplantage was verhoord door de politie. Dat was niet het enige. In het verhoor had hij bekend dat hij een werkgeversverklaring en twee salarisstroken had vervalst om in aanmerking te komen voor een huurwoning, die eigenlijk ver boven zijn budget was. Het Bureau Integriteit onderzocht de melding en adviseerde de gemeente de ambtenaar met onmiddellijke ingang onvoorwaardelijk strafontslag op te legggen wegens ernstig plichtsverzuim.

Ambtenaar gaat in bezwaar en beroep

De gemeente verleende de ambtenaar vervolgens onvoorwaardelijk strafontslag. De advocaat van de ambtenaar ging binnen 6 weken nadat de ambtenaar het ontslagbesluit ontving in bezwaar. Maar de  gemeente handhaafde het ontslag van de ambtenaar. De advocaat van de ambtenaar ging vervolgens in beroep bij de rechtbank Amsterdam en stelde dat de straf te zwaar was omdat hij niet strafrechtelijk veroordeeld was voor valsheid in geschrifte Het valselijk opmaken of vervalsen van documenten die als bewijs kunnen dienen, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken
» Meer over valsheid in geschrifte
valsheid in geschrifte
. Daarnaast had hij later, toen het strafrechtelijk onderzoek al gesloten was, tegenover zijn werkgever ontkend dat hij iets zou hebben vervalst. Zijn werkgever zou daar ten onrechte geen acht op hebben geslagen.

Veroordeling niet vereist voor plichtsverzuim

Het is vaste rechtspraak in het ambtenarenrecht Een bijzondere regeling in het arbeidsrecht waarin de rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld.
» Meer over ambtenarenrecht
ambtenarenrecht
dat de strikte bewijsregels van het strafrecht niet van toepassing zijn. De werkgever mag zich puur baseren op de feiten die hij zelf heeft onderzocht. Een proces-verbaal van een verhoor bij de politie is in dat kader een goed bewijsstuk. De rechter die moest oordelen over het beroep dat was ingesteld door de advocaat van de ambtenaar oordeelde daarom dat de werkgever de verklaring van de ambtenaar bij de politie zwaarder mocht laten wegen dan de latere stelling van de ambtenaar dat hij niets had vervalst. Verder onderzoek hoefde de werkgever niet te doen.

Hoger beroep tegen veroordeling geen uitstel

De advocaat van de ambtenaar ging vervolgens in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
bij de Centrale Raad van Beroep. Ook daar ving hij bot. De rechter oordeelde in hoger beroep dat niet noodzakelijk is dat de ambtenaar strafrechtelijk veroordeeld is, om te mogen spreken van plichtsverzuim. Van de ambtenaar mocht worden verwacht dat hij na het bekend worden van de inhoud van het verhoor, meer zelfreflectie had getoond. Mede omdat hij veel contacten had in de vastgoedbranche voor zijn werk, heeft hij het vertrouwen van de werkgever geschaad, door geen openheid van zaken te geven. De uitkomst van het hoger beroep van de advocaat van de ambtenaar was dus dat de werkgever de ambtenaar terecht mocht ontslaan.

More in Ambtenarenrecht
Rechter: ambtenaar is verplicht tot fietsen buiten werktijd

Een ambtenaar in dienst van de gemeente Franekeradeel waardeert zijn vrije vrijdagmiddag zo zeer, dat hij tot aan de Centrale...

Close