3 min lezen

Opschorting VvE bijdrage bij achterstallig onderhoud: mag dat?

NL

Het komt niet zelden voor dat een appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
achterloopt op de maandelijkse betaling van de VvE-bijdrage of servicekosten De kosten die bovenop de kale huur komen.
» Meer over servicekosten
servicekosten
. Deze bijdragen dienen er onder meer toe om gezamenlijk onderhoud aan de gemeenschappelijke delen te bekostigen. Maar kan een appartementseigenaar een beroep op zijn opschortingsrecht Het recht van een schuldenaar de nakoming van zijn verbintenis op te schorten totdat de schuldeiser zijn opeisbare vordering op schuldenaar heeft voldaan.
» Meer over opschortingsrecht
opschortingsrecht
doen als hij vindt dat de VvE onvoldoende onderhoud pleegt? Deze vraag kwam aan de orde in een recente incassozaak. Advocaat VvE-recht Denise Janssen bespreekt het vonnis.

Beroep op opschortingsrecht incassoprocedure

In deze kwestie had een appartementseigenaar een achterstand in VvE-bijdragen van bijna € 19.000. In een incassoprocedure vorderde de VvE betaling hiervan. Maar gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
deed een beroep op zijn opschortingsrecht. Volgens gedaagde schoot de VvE tekort in de nakoming van haar verplichting tot het plegen van onderhoud waardoor hij gerechtigd was om zijn verplichting tot betaling van de VvE-bijdragen op te schorten.

Besluitvorming VvE wettelijk geregeld

De rechtbank stelt voorop dat een VvE een bijzondere vorm van gemeenschap is. Gedaagde is bovendien als lid van de VvE deelgenoot van die gemeenschap. Besluitvorming binnen de VvE is geregeld in de wet met daarop in aanvulling de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
en/of het reglement van splitsing. Een lid dat meent dat de VvE een bepaald besluit zou moeten nemen of een bepaalde actie zou moeten verrichten, dient daartoe een besluit op de vergadering van de VvE uit te lokken.

Vervangende machtiging bij stilzitten VvE

Voor zover de VvE niet het door dat lid gewenste besluit neemt, kan dat lid binnen een maand vernietiging van het besluit (ex artikel 5:130 BW) door de kantonrechter vorderen en/of een vervangende machtiging (ex artikel 5:121 BW) aan de kantonrechter verzoeken. De VvE kan niet op andere wijze dan de hierboven beschreven manier door een lid van de VvE worden gedwongen bepaalde besluiten te nemen of een bepaalde actie te ondernemen.

Opschorting vereist opeisbare vordering

Voor een geslaagd beroep op opschorting is het belangrijkste criterium dat de schuldenaar een opeisbare vordering op zijn schuldeiser heeft. Daarvan is in deze zaak volgens de rechtbank geen sprake. Gedaagde heeft terzake het achterstallig onderhoud geen besluit van de VvE uitgelokt, noch een vervangende machtiging aan de kantonrechter gevraagd. De VvE was daarom niet verplicht om te besluiten of te handelen op de door gedaagde gewenste wijze. Gedaagde heeft geen vordering op de VvE -laat staan een opeisbare- en de VvE is niet tekort geschoten. Het beroep op het opschortingsrecht kan niet slagen.

Opschortingsrecht appartementseigenaar beperkt

Uit deze uitspraak blijkt maar weer dat een appartementseigenaar niet zomaar betaling van de VvE-bijdrage kan opschorten als het gaat om achterstallig onderhoud. Hij zal eerst via de hiervoor beschreven wegen actie van de VvE moeten uitlokken. Dus eerst een besluit uitlokken op de vergadering en als dat niet tot resultaat leidt, een vervangende machtiging bij de kantonrechter vragen. De rechter wees nog op een andere reden waarom opschorting niet de aangewezen manier was. De opgeschorte bijdrage dient er namelijk juist toe om het onderhoud te bekostigen. De kans dat door opschorting van betaling een VvE sneller tot onderhoud zal c.q. kan overgegaan, is dus niet zo aannemelijk.

Denise Janssen

Denise

Denise is vooral actief is op het gebied van vastgoedrecht (waaronder het huurrecht bedrijfsruimte) en bouwrecht. Daarnaast heeft zij een brede kennis van het verbintenissenrecht en incasso. Volg Denise op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence