Ontslag bestuurder VvE wegens te lang aanblijven

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Den Haag een VvE veroordeeld haar bestuurder te ontslaan. De bestuurder bekleedde zijn functie al 9 jaar terwijl het VvE-reglement een maximale benoemingstermijn van 6 jaar voorschrijft. Als de VvE deze maximale termijn had willen wijzigen, dan had zij de wettelijke procedure inzake het wijzigen van de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
moeten volgen. Vereniging van eigenaren advocaat Thomas van Vugt legt uit.

 

Wijziging splitsingsakte en reglement VvE

Als eigenaar van een appartementsrecht Een eigendomsaandeel in een gedeelte van een gebouw (appartement) alsmede een exclusief gebruiksrecht op dat gedeelte.
» Meer over appartementsrecht
appartementsrecht
ben je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE komt op voor de gezamenlijke belangen van alle appartementseigenaren. Bij de splitsingsakte (het document waarin de eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
van een gebouw of bungalowpark wordt gesplitst in aparte aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
, het appartementsrecht) is ook het reglement van de VvE opgenomen. Hierin zijn zaken geregeld zoals de benoeming van bestuursleden, de wijze waarop de VvE vergadert en met hoeveel stemmen een besluit in de VvE goedgekeurd wordt.Om een wijziging in het reglement aan te brengen, dient de splitsingsakte te worden gewijzigd. Hiervoor is in beginsel unanimiteit van alle appartementseigenaren vereist, doch een gewijzigde splitsingsakte kan ook worden aangenomen met medewerking van 80% van de stemmen (tenzij de akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
zelf een grotere meerderheid voor wijziging voorschrijft). De wijziging geschiedt bij besluit van de vergadering en de termijn voor oproeping van de vergadering bedraagt tenminste 15 dagen.

Bestuurdersovereenkomst met VvE nietig?

In deze zaak speelde het volgende. eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
is (appartements)eigenaar van een vakantiebungalow welke deel uitmaakt van een bungalowpark. In 2003 heeft de VvE besloten een (beheers) overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
aan te gaan met een VOF en die vennootschap onder firma met ingang van 1 juli 2003 tevens te benoemen als bestuurder. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 1 jaar en is daarna stilzwijgend omgezet in een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
voor onbepaalde tijd. Begin januari 2012 heeft een ledenvergadering van de VvE plaatsgevonden waarin is besloten dat het contract met de bestuurder zal worden voortgezet. Eiser heeft de VvE vervolgens gedagvaard omdat hij stelt dat de bestuurdersovereenkomst met de VOF nietig is. Het Reglement van de VvE schrijft immers voor dat een bestuurder voor een termijn van 3 jaar wordt benoemd waarna er enkel nog één herbenoeming van 3 jaar kan plaatsvinden. De VOF is echter al 9 jaar bestuurder. Eiser vordert de VvE te veroordelen om de bestuurdersovereenkomst uit 2003 op te zeggen, de VOF te ontslaan als bestuurder en een nieuwe bestuurder te benoemen conform de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
.

Advocaat eist ontslag bestuurder VvE

De rechtbank overweegt dat gelet op de maximale benoemingstermijn van 6 jaar de huidige bestuurder van de VvE de functie niet langer kan bekleden dan tot 13 juni 2009. Dat een meerderheid van de vergadering van de VvE zich heeft uitgesproken voor het aanblijven van de VOF als bestuurder doet hier niet aan af. De bepaling in het reglement kan immers niet door middel van een (gewoon) besluit van de vergadering terzijde worden gesteld maar hiervoor is een wijziging van de akte van splitsing noodzakelijk. De advocaat van de VvE voert nog aan dat de eigenaar geen belang heeft bij zijn vordering en dat er sprake is van misbruik van recht. De rechtbank verwerpt dit verweer. De advocaat van eiser heeft duidelijk gemaakt dat hij het ontslag van de VOF eist mede omdat de inzet van de VOF is afgenomen, de communicatie niet goed verloopt en de kosten van de VOF aanzienlijk gestegen zijn. De rechtbank wijst de vorderingen van eiser grotendeels toe.

Meer in VvE
Rechtsanwälte in den Niederlanden: AMS Advocaten
Kort gebruik appartement niet strijdig met reglement VvE

In recente modelregelmenten van verenigingen van eigenaren (VvE) staat dat de eigenaar van een appartementsrecht niet zonder zijn appartement aan...

Sluiten