3 min lezen

Rechter: executie van vonnis is misbruik van bevoegdheid

NL

Het feit dat iemand bevoegd is om iets te doen, betekent niet altijd dat hij deze bevoegdheid ook onverkort mag gebruiken. In sommige gevallen kan het inroepen van een bevoegdheid misbruik van recht opleveren. Dit geldt bijvoorbeeld in het geval iemand een vonnis wil executeren met het enkele doel de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
te schaden. Advocaat beslag- en executierecht Marco Guit bespreekt een recente uitspraak waarin dit aan de orde was.

 

Misbruik van executiebevoegdheid

Wij blogden al eerder over een executiegeschil waarin de executie van een vonnis werd geschorst vanwege een juridische fout. Ook als er geen sprake is van een feitelijke of juridische misslag, kan een Voorzieningenrechter de executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis schorsen als er andere feiten of omstandigheden zijn waardoor de executant misbruik van zijn executiebevoegdheid maakt. In artikel 3:13 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat degene aan wie een bevoegdheid toekomt, deze bevoegdheid niet kan inroepen voor zover hij deze misbruikt. Van misbruik is onder meer sprake als een bevoegdheid wordt uitgeoefend met een ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor de bevoegdheid verleend is.

Hoger beroep, verstek en verzet

In een kantonprocedure tussen Silverline, een verhuurbedrijf van met name cabrio’s en limousines, en gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
, werd gedaagde veroordeeld om € 2.400,- te betalen aan Silverline. De advocaat van gedaagde ging tegen dit vonnis in hoger beroep. Silverline was niet in de appelprocedure verschenen zodat bij verstek alsnog de vordering van Silverline werd afgewezen en de reconventionele vordering van gedaagde toegewezen. In totaal werd Silverline bij verstek veroordeeld ruim € 2.500,- aan gedaagde te voldoen. Het arrest werd uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De advocaat van Silverline stelt vervolgens verzet in tegen het bij verstek gewezen arrest.

Executie van het arrest: executoir beslag

Tijdens deze verzetprocedure gaat gedaagde over tot executie van het arrest: hij laat beslag leggen op de bankrekening van Silverline en 4 cabrio’s. Kort op de beslaglegging volgt de aankondiging van de executoriale verkoop van de auto’s. Silverline heeft geen andere keuze dan in kort geding een executiegeschil in te stellen om de verkoop van haar auto’s te voorkomen. Zij vordert dat de executie van het bij verstek gewezen arrest wordt geschorst gedurende de loop van de lopende verzetprocedure en opheffing van de beslagen op de auto’s.

Misbruik van bevoegdheid: geen ander doel dan schaden

De voorzieningenrechter stelt voorop dat onvoldoende blijkt dat er sprake is van een klaarblijkelijke juridisch fout. Wel acht de rechter aannemelijk dat gedaagde misbruik maakt van zijn executiebevoegdheid. Uit telefoontaps van telefoongesprekken tussen Silverline en gedaagde (welke taps tijdens de zitting zijn afgespeeld) blijkt namelijk dat gedaagde met name het doel heeft om Silverline financiële schade toe te brengen. Daar komt bij dat gedaagde geen feiten of omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan zou kunnen worden geoordeeld dat hij voldoende –rechtens te respecteren- belang heeft bij de uitoefening van zijn executiebevoegdheid op dit moment, terwijl bovendien vaststaat dat Silverline heeft aangeboden zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
te stellen door overmaking van een bedrag ad € 3.000,- op de derdengeldrekening van de advocaat van gedaagde. De voorzieningenrechter schorst de executie en heft de beslagen conform eis op.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence