3 min lezen

Weens koopverdrag: algemene voorwaarden, onderzoeksplicht en klachtplicht

NL

In het kort

  • Het Weens Koopverdrag is van toepassing op internationale koopovereenkomsten voor roerende zaken tussen professionele partijen, tenzij contractueel uitgesloten.
  • Het verdrag bepaalt dat algemene voorwaarden alleen geldig zijn als er een redelijke mogelijkheid tot kennisname was.
  • De koper heeft volgens het Weens Koopverdrag de verplichting om de gekochte zaken te keuren en eventuele tekortkomingen binnen een redelijke termijn te melden; in deze zaak oordeelde de rechtbank dat de koper niet aan deze verplichtingen had voldaan.

Het Weens Koopverdrag is van toepassing op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken die niet bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik. Recent oordeelde de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over de vraag of het Weens Koopverdrag Verdrag waarin de koop van roerende zaken tussen internationale partijen is geregeld.
» Meer over weens Koopverdrag
Weens Koopverdrag
was uitgesloten in algemene voorwaarden en of was voldaan aan de onderzoeks- en klachtplicht De plicht van een koper om tijdig een gebrek aan een gekochte zaak te melden bij verkoper.
» Meer over klachtplicht
klachtplicht
. Advocaat Lennard Noordzij licht toe.

Internationale koopovereenkomst: Weens Koopverdrag

Het Weens Koopverdrag (WKV) is van toepassing op internationale koopcontracten tussen professionele partijen (dus geen consumenten) met betrekking tot roerende zaken. Nederland en vrijwel alle grote handelspartners zoals Duitsland, de Verenigde Staten, China, Frankrijk en Japan – het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke uitzondering – zijn partij bij het WKV. Als het WKV niet contractueel is uitgesloten, is het van toepassing. De bepalingen van het WKV zetten de bepalingen van het Nederlands recht opzij. Bijvoorbeeld kan een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
minder snel worden ontbonden onder het WKV: een wezenlijke tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
 in plaats van enkel een tekortkoming is vereist. Ik schreef hier eerder een blog over.

Geschil in kwestie

In deze zaak discussiëren het Nederlandse Organto en het Spaanse Axarfruit over een partij avocado’s. Axarfruit kocht van Organto voor € 25.000 avocado’s. Organto kocht deze avocado’s in Colombia. Na aankomst in Nederland, worden deze per vrachtwagen vervoerd naar Spanje. Bij aankomst in Spanje vindt Axarfruit de kwaliteit van de avocado’s ondermaats en weigert zij daarom betaling van € 25.000. Organto vordert daarom betaling van dit bedrag bij de Nederlandse rechter.

Weens Koopverdrag uitgesloten met algemene voorwaarden?

Op de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
tussen Organto en Axarfruit is in principe het WKV van toepassing, omdat beide partijen gevestigd zijn in een verdragsstaat en de koopovereenkomst betrekking heeft op een roerende zaak Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.
» Meer over roerende zaak
roerende zaak
. Dat is enkel anders als partijen de toepasselijkheid van het WKV contractueel hebben uitgesloten. De Hoge Raad heeft geoordeeld in 2005 dat de vraag of de algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst moet worden beoordeeld op grond van het WKV zelf. 

Op basis van het WKV geldt dat algemene voorwaarden alleen onderdeel van een koopovereenkomst zijn als er een redelijke mogelijkheid tot kennisname van deze algemene voorwaarden was. Bijvoorbeeld wanneer deze op de achterkant van de papieren overeenkomst zijn afgedrukt of wanneer deze expliciet zijn toegezonden. In deze zaak bevatte de orderbevestiging van Organto – die pas werd toegezonden na het afronden van de onderhandelingen – een verwijzing naar hun eigen algemene voorwaarden. Ook stond er dat deze zouden worden toegezonden. Dat was niet gebeurd. De rechtbank vond daarom dat de uitsluiting van het WKV niet rechtsgeldig was. De regels van het WKV moeten dus worden gebruikt om dit geschil te beoordelen.

Onderzoeksplicht Weens Koopverdrag

Op grond van het WKV moet de koper de gekochte zaken binnen een, gelet op de omstandigheden, zo kort mogelijke termijn keuren. Indien de overeenkomst ook het vervoer van de zaken omvat, kan de keuring worden uitgesteld tot na de aankomst van de zaken op hun bestemming. Ook geldt op basis van het WKV dat een koper binnen een redelijke termijn moet melden dat er volgens hem sprake is van een tekortkoming. Die melding moet zodanig specifiek zijn dat de verkoper zich een oordeel kan vormen over het vermeende gebrek en gepaste maatregelen kan nemen.

Oordeel rechtbank

In deze zaak omvatte de koopovereenkomst tussen Organto en Axarfruit niet tevens het vervoer van de avocado’s van Nederland naar Spanje, dat zou Axarfruit zelf regelen. Bovendien ging het om potentieel bederfelijke en kwetsbare waar. Daarom rustte op Axarfruit de verplichting om de avocado’s vóór het transport naar Spanje te keuren. Dat deed Axarfruit niet. Daar komt nog eens bij dat Axarfruit direct na de keuring had moeten klagen. Ook dat heeft zij nagelaten. Daarom oordeelt de rechtbank dat Axarfruit niet aan haar onderzoeks- en klachtplicht heeft voldaan. Axarfruit wordt door de rechtbank veroordeeld tot betaling voor de avocado’s, vermeerderd met rente en kosten.

Lennard Noordzij

Lennard Noordzij

Lennard is gespecialiseerd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert hij op het gebied van het (conservatoir) beslag- en executierecht, incasso, internationaal privaatrecht en contractenrecht. Klik hier voor zijn 'track record'. Lennard spreekt vloeiend Engels en adviseert regelmatig internationale cliënten met betrekking tot internationale geschiloplossing. Volg Lennard op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence