3 min lezen

Geschillencommissie exclusief bevoegd bij consumentengeschil?

NL

Consumenten die een geschil hebben met een bedrijf kunnen worden verwezen naar een klachten- en geschillencommissie voor behandeling van hun klacht. Soms is een dergelijke commissie zelfs exclusief bevoegd om in geschillen te oordelen. In een recente uitspraak in een geschil tussen een opdrachtgever en een advocaat over de hoogte van declaraties, kwam de vraag aan de orde of de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd was om in deze kwestie te beslissen. Advocaat contractenrecht Marco Guit licht de casus toe.

 

Algemene Voorwaarden van toepassing op opdracht

Wat was er aan de hand? Een opdrachtgever had een advocaat ingeschakeld voor een spoedopdracht, maar weigerde vervolgens de declaraties te voldoen. Hij was ontevreden over de dienstverlening. In de algemene voorwaarden van de advocaat as bepaald dat de Geschillencommissie Advocatuur (GCA) exclusief  bevoegd is om te oordelen in geschillen over (de hoogte van) declaraties. De advocaat wendde zich dus tot de GCA voor een arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrageprocedure
. Een uitspraak gedaan in arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrage
uitspraak is net zo bindend voor partijen als een vonnis van de gewone rechter, en kan na daartoe verkregen verlof ten uitvoer worden gelegd.

Opdrachtgever betwist bevoegdheid geschillencommissie

Tijdens deze procedure voert de opdrachtgever aan dat de GCA onbevoegd is om van het geschil kennis te nemen omdat een geldige overeenkomst tot arbitrage ontbreekt. Volgens het Reglement van de GCA is zij bevoegd indien de opdrachtgever bij schriftelijke overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
naar de toepassing van de geschillenregeling Procedure om een aandeelhouder gedwongen uit te kopen, of waarmee een aandeelhouder kan worden dat hij door zijn mede-aandeelhouders wordt uitgekocht.
» Meer over geschillenregeling
Geschillenregeling
Advocatuur is verwezen.

Verwijzing naar geschillencommissie in algemene voorwaarden

Volgens de GCA heeft de advocaat in zijn opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever de algemene voorwaarden (AV) van het advocatenkantoor van toepassing verklaard. In deze AV is uitdrukkelijk verwezen naar het Reglement. Bovendien vermelden de AV expliciet dat als er een geschil ontstaat tussen opdrachtgever en advocaat waarop de Geschillenregeling van toepassing is de gewone rechter niet bevoegd is. De GCA acht zich dus bevoegd kennis te nemen van het geschil. De opdrachtgever wordt veroordeeld tot betaling van de openstaande declaraties.

Rechtbankprocedure tot vernietiging arbitraal vonnis

De opdrachtgever is het niet eens met deze uitspraak en vordert bij de rechtbank vernietiging van het arbitrale vonnis. De opdrachtgever stelt dat hij de opdrachtbevestiging van de advocaat nooit heeft ondertekend. Hij heeft dus niet ingestemd met de toepassing van de algemene voorwaarden en dus ook niet met de toepassing van de Geschillenregeling.

Rechtbank: sprake van geldige overeenkomst tot arbitrage

De rechtbank stelt voorop dat een arbitrale uitspraak kan worden vernietigd als een geldige overeenkomst tot arbitrage ontbrak. In dit geval heeft opdrachtgever de opdrachtbevestiging niet getekend maar hij heeft hier de dag na ontvangst wel inhoudelijk op gereageerd. Toen heeft hij nagelaten een voorbehoud te maken met betrekking tot de AV. Ook heeft hij later nooit gezegd niet akkoord te gaan met de AV. Gezien de tijdsdruk van de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
mocht de advocaat op de (stilzwijgende) instemming vertrouwen. De rechtbank vindt het beroep van opdrachtgever op het ontbreken van een handtekening op de opdrachtbevestiging in strijd met de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
. De vordering van opdrachtgever wordt afgewezen. Het arbitrale vonnis van de GCA blijft in stand.

AMS Advocaten bij arbitrage

Een overeenkomst van arbitrage is niets anders dan een bepaling tussen partijen waarin de bevoegdheid van de gewone rechter wordt uitgesloten en in plaats daarvan een arbitrageraad (bijvoorbeeld de een geschillencommissie) wordt aangewezen als exclusief rechtsprekende instantie bij geschillen tussen de contractspartijen. Een arbiter zal pas onderzoeken of er een geldige overeenkomst van arbitrage is gesloten tussen partijen als de verwerende partij de bevoegdheid betwist. Voor meer informatie over arbitrage en geschillencommissie kunt u contact opnemen met één van onze advocaten.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence