3 min lezen

Schuldeisersverzuim en recht op schadevergoeding: AMS legt uit!

NL

In een geschil tussen een oestervisser en een afnemer vorderden partijen over en weer grote geldbedragen van elkaar. De kernvraag is of de visser rechtmatig de leveranties aan de afnemer mocht opschorten wegens een betalingsachterstand of dat hij hierdoor schadeplichtig heeft gehandeld jegens de afnemer. Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt licht deze zaak over schuldeisersverzuim Als de schuldeiser belet dat een verbintenis wordt nagekomen door een schuldenaar.
» Meer over schuldeisersverzuim
schuldeisersverzuim
toe.

 

 

Geschil tussen afnemer en leverancier

Aanleiding voor het geschil was het volgende. De visser en de afnemer werkten jarenlang samen op basis van een soort leveringscontract. De visser leverde oesters aan de afnemer tegen een maandelijkse betaling. Op een gegeven moment ontstond een aanzienlijke betalingsachterstand. Ondanks sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatie
weigerde de afnemer het openstaande saldo te voldoen. De visser schortte vervolgens de leveranties.

Betaling vordering in incassoprocedure

In een incassoprocedure vorderde de visser onder meer betaling van de achterstallige facturen. De rechtbank overweegt dat de afnemer inderdaad nog een groot bedrag verschuldigd is en een groot deel van de vordering van de visser wordt toegekend.

Schadevergoeding wegens staken leveranties?

In reconventie vorderde de afnemer ruim € 350.000 aan schade die hij had geleden als gevolg van het opschorten van de leveranties. De afnemer komt echter van een koude kermis thuis. De rechtbank overweegt dat gesteld noch gebleken is dat de visser op dit punt in gebreke is gesteld. Van verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
is dus geen sprake. Voor zover de afnemer stelt dat de visser de leveranties zonder geldige reden heeft gestaakt verwerpt de rechtbank die stelling. De afnemer had een grote betalingsachterstand zodat hij zelf in verzuim was en zich niet op een verzuim van de visser kon beroepen. De vorderingen van de afnemer worden afgewezen.

Schuldeisersverzuim: schuldeiser schiet zelf tekort!

In deze zaak deed de afnemer een beroep op de wanprestatie van de visser: de visser had zijn contractuele verplichting verzaakt door geen oesters meer te leveren. Daardoor had de afnemer schade geleden die door de visser vergoed diende te worden, aldus de afnemer. Dit beroep werd niet gehonoreerd. Er deed zich hier namelijk een geval van schuldeisersverzuim voor. De afnemer was zelf al in verzuim door niet tijdig de facturen te betalen. De hierna volgende opschorting door de visser was gerechtvaardigd. De visser was daarom niet in verzuim.

Verzuim vereist voor schadevergoeding!

Daarnaast speelde nog dat de afnemer de visser niet in gebreke had gesteld. Als een schuldenaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
is hij in beginsel verplicht tot vergoeding van de schade. Als nakoming niet blijvend onmogelijk is, ontstaat deze plicht pas als de schuldenaar in verzuim is. Verzuim treedt in als de schuldenaar blijft wanpresteren ook nadat hij in gebreke is gesteld (in kennis is gesteld van een tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
) en een termijn is gegeven om alsnog na te komen. In dit geval heeft de afnemer de visser nooit in gebreke gesteld en het verzuim was niet ingetreden. Nakoming door de visser (levering van de oesters) was immers niet blijvend onmogelijk.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence