3 min lezen

Restitutierisico gewichtige reden voor opzeggen krediet?

NL

Aan een kredietfaciliteit bij een bank zijn vaak strikte voorwaarden verbonden. Worden die geschonden dan kan een bank het krediet opzeggen. Of de opzegging rechtmatig is hangt, zo blijkt uit de rechtspraak, steeds af van het geval. In een recent arrest van het hof, weigert een investeerder haar kredietverplichtingen na te komen omdat de kredietnemer in financieel zwaar weer verkeert. Is dit toegenomen restitutierisico voldoende grond om betalingen te staken? Advocaat contractenrecht Sander Schouten licht toe.

 

Investering in ontwikkeling nieuw medicijn

Een farmaceutisch bedrijf heeft in verband met de ontwikkeling van een nieuw medicijn een kredietfaciliteit gekregen van een investeerder. De investeerder vindt dat zij te weinig inzicht krijgt van het farmaceutische bedrijf over de besteding van de geldleningen en de voortgang van het project. Bovendien lijken de financiële vooruitzichten slecht en is de investeerder bang dat zij haar geld nooit meer terug ziet. Een in opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
van de investeerder opgesteld rapport concludeert dat de kredietnemer de aan de kredietfaciliteit verbonden doelstellingen ook al niet had gehaald.

Nakoming kredietovereenkomst eisen in kort geding

De investeerder weigert vervolgens het restant van de kredietfaciliteit vrij te geven en stelt de kredietnemer in gebreke. De kredietnemer maakt in kort geding aanspraak op het nog openstaande krediet. De Voorzieningenrechter wijst de vordering af. Hoewel de investeerder contractueel verplicht is nog een bedrag te betalen, acht de rechter het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar dat de kredietnemer nog betaling verlangt. Het is immers onduidelijk of de gelden op zinvolle manier zijn aangewend en -bovenal- bestaat er een restitutierisico.

Restitutierisico onderdeel van specifieke investering

Het Hof is het oneens met de Voorzieningenrechter. Het betreft hier namelijk niet een “gewone” kredietverstrekking tussen een bank en een kredietnemer maar het gaat hier om een investeerder die in verband met een specifiek doel, namelijk de ontwikkeling en commercialisering van een medicijn, krediet heeft verstrekt. Van belang is dat de investeerder bij een succesvol verloop van het project naast een redelijke rente en zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheden
ook ander voordeel heeft bedongen. Zo heeft de investeerder optierechten verkregen op de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
in kredietnemer. De investeerder kan aldus een aanzienlijk rendement behalen op haar verstrekte lening.

Gewichtige reden vereist bij staken kredietverlening

De enkele omstandigheid dat de onderneming van de kredietnemer tijdens het project in financieel zwaar weer zou komen te verkeren en het risico zou ontstaan dat de onderneming niet in staat zal blijken te zijn tot terugbetaling, is voor de investeerder op zichzelf nog geen grond om zich aan verdere betaling van het overeengekomen krediet te onttrekken. Gezien het specifieke karakter van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
zal hiervoor een gewichtige reden Dringende redenen of veranderingen in de omstandigheden.
» Meer over gewichtige reden
gewichtige reden
moeten bestaan. Die ontbreekt volgens het Hof. Het rapport is namelijk ondeugdelijk en kan niet leiden tot de conclusie dat de kredietnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft geschonden. De investeerder wordt daarom veroordeeld om het nog resterende krediet vrij te geven, één en ander volgens de bepalingen van de kredietovereenkomst.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence