3 min lezen

Opzegging kredietovereenkomst door bank: schending zorgplicht?

NL

Enige tijd geleden besprak ik een uitspraak waarin de bijzondere zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
van een bank bij de executoriale verkoop van een woning aan de orde kwam. Recentelijk heeft ook het hof Den Haag een arrest gewezen over dit (toenemende) maatschappelijke verschijnsel. In deze zaak oordeelde het hof kort samengevat dat de Rabobank op goede gronden gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om de kredietrelatie met de heer X op te zeggen. De executoriale verkoop van de woning was rechtmatig. Advocaat Thomas van Vugt, gespecialiseerd in de schending van zorgplicht, licht toe.

 

Betalingsachterstand leidt tot executoriale verkoop woning

In deze zaak speelt het volgende: de Rabobank heeft met de heer X een kredietovereenkomst afgesloten. Tot zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
van nakoming van deze overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
is ten behoeve van de bank een hypotheek op de woning van X gevestigd. X is in verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. De bank heeft na verschillende sommaties de kredietovereenkomst opgezegd en is vervolgens tot executoriale verkoop van de woning overgegaan.

Zorgplicht bank: opzegging krediet op zwaarwegende gronden

In de procedure buigt het hof zich over de vraag of de Rabobank onrechtmatig heeft gehandeld door van haar opzeggingsbevoegdheid gebruik te maken op de wijze waarop zij dat heeft gedaan. Het hof stelt voorop dat de bank uit hoofde van haar maatschappelijke functie een bijzondere zorgplicht heeft ten opzichte van haar cliënten. Deze zorgplicht brengt kort gezegd met zich mee dat een bank een bestaande (krediet)relatie enkel mag opzeggen als er een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat en als de maatregel van opzegging proportioneel is in verhouding tot de wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
van de cliënt.

Kredietovereenkomst opgezegd: openbare verkoop woning

Het oordeel van het hof is kort en helder: de bank stond in haar recht de kredietovereenkomst op te zeggen. Hierbij heeft het hof (onder andere) de volgende factoren in overweging genomen: X heeft erkend dat er ten tijde van de opzegging van de kredietovereenkomst sprake was van een betalingsachterstand; X heeft alle sommatiebrieven ontvangen zodat hij al bijna een jaar op de hoogte was van het voornemen van de Rabobank om de kredietovereenkomst op te zeggen; X is meerdere betalingsregelingen niet nagekomen; X had de bank niet op de hoogte gesteld dat op de woning beslag was gelegd door een andere schuldeiser en X heeft geen andere oplossing aangedragen toen de Rabobank openbare verkoop van de woning aankondigde.

Informeer bank en maak betalingsafspraken

De daadwerkelijke betalingsachterstand speelde uiteindelijk maar een kleine rol in deze procedure. De bank, en daarin gesteund door het hof, achtte het gebrek aan communicatie aan de kant van X over zijn financiële situatie en de daardoor ontstane vertrouwensbreuk minstens zo bezwaarlijk en deze factoren leverden, in samenhang met de overigens niet grote achterstand, voldoende grond op om tot opzegging over te gaan. Uit het arrest blijkt hoe belangrijk het kan zijn om de bank, voordat zij tot opzegging en executie overgaat, in te lichten over eventuele financiële problemen of andere relevante wijzigingen (zoals beslagen). In dat geval kunnen er nog betalingsafspraken worden gemaakt of extra zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheden
worden aangeboden.

AMS Advocaten: voorkom onnodige executiemaatregelen

Er dient een zekere mate van proportionaliteit te zijn tussen de opzegging van het krediet en de mate van wanprestatie van de schuldenaar. Per geval dient ook te worden bezien of de bank (dan wel een private financier) voldoende zorgvuldig handelt bij het inroepen van de verkregen zekerheden. De advocaten van AMS Advocaten hebben ruime ervaring in verbintenissenrecht en financiële zekerheden en kunnen u begeleiden en juridisch bijstaan in het traject met de bank om zo executiemaatregelen te voorkomen.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence