3 min lezen

Ongeval met sperzieboon, supermarkt aansprakelijk?

NL

Onlangs oordeelde de rechtbank Noord-Holland in een bijzondere zaak. Een klant van een supermarkt stelde de supermarkt aansprakelijk nadat zij was uitgegleden over een sperzieboon. AMS advocaat Thomas van Vugt bespreekt de zaak.

 

 

 

Letselschade door val over sperzieboon

In deze zaak verzoekt een klant van de supermarkt een declaratoir vonnis Een vonnis waarmee de rechter door middel van een zogenaamde verklaring voor recht een rechtsverhouding tussen partijen vaststelt.
» Meer over declaratoir vonnis
verklaring voor recht
dat de supermarkt aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval. Ook verzoekt zij om een voorschot op de geleden schade. De vrouw is in de supermarkt uitgegleden over een sperzieboon op de groenteafdeling. Zij heeft hieraan aan hematoom op haar schouder overgehouden en pijn in haar rug. De vrouw heeft voor de behandeling van de klachten diverse bezoeken aan een fysiotherapeut moeten brengen en pijnstillers geslikt. De vrouw stelt zich op het standpunt dat de supermarkt zich onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
heeft gedragen door sperziebonen op de vloer van de winkel te laten liggen.

Onrechtmatige daad?

De rechter oordeelde dat vast is komen te staan dat er inderdaad enkele sperziebonen op de grond hebben gelegen. Dit leidt echter niet tot de conclusie dat de supermarkt onrechtmatig heeft gehandeld. Van een supermarkt kan niet worden verwacht dat zij de vloer van de groenteafdeling ten alle tijden schoon en leeg weet te houden, aldus de rechter. De supermarkt heeft volgens het schoonmaakprotocol gehandeld. Nu dit protocol inhield dat de vloer van de groenteafdeling regelmatig werd schoongemaakt en er extra toezicht op die afdeling aanwezig was heeft de supermarkt de supermarkt voldoende maatregelen getroffen om eventuele ongelukken te voorkomen.

Deelgeschilprocedure

Deze procedure betrof een zogenaamde deelgeschilprocedure. Zo’n procedure kan worden opgestart in letselschadezaken waarbij er tussen partijen slechts over één enkel punt nog een geschil bestaat. De beslissing over het deelgeschil moet daarbij bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst tussen partijen. De deelgeschilprocedure is in het leven geroepen om dure bodemprocedures te voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld een geschil over de mate waarin een partij eigen schuld heeft aan een ongeval in een deelgeschillenprocedure aan de rechter worden voorgelegd, maar ook bijvoorbeeld de omvang van een schadebeperkingsverplichting.

Vergoeding van de kosten bij deelgeschillen

In de regeling over deelgeschillen is bepaald dat de kosten van de deelgeschillenprocedure moeten worden gezien als buitengerechtelijke kosten De kosten die zijn gemaakt door een crediteur ter inning van een vordering buiten een procedure.
» Meer over buitengerechtelijke kosten
buitengerechtelijke kosten
. Dat houdt in dat in beginsel alle door de benadeelde partij gemaakte redelijke kosten volledig moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij. Dit geldt ook wanneer het de aansprakelijke partij is die een deelgeschil heeft gestart. Dit is slechts anders wanneer er sprake is van een eigen schuld of wanneer de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
niet komt vast te staan in de deelgeschilprocedure. De bedoeling van een deelgeschilprocedure is dus om partijen na een rechtelijke beslissing zo snel mogelijk aan de onderhandelingstafel te krijgen. Om deze reden is er geen hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
van de deelgeschillenprocedure mogelijk.

Advocaat bij onrechtmatige daad

De verbintenissenrecht advocaten van AMS hebben veel ervaring op het gebied van onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
en schadevergoeding, en procederen daar ook over voor hun cliënten, indien dat nodig is. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence