Ambtenaar Ministerie van Defensie krijgt schadevergoeding na rugby-ongeval

Een ambtenaar die meedeed aan een rugby-oefening kwam ten val en scheurde een kruisband. Hij liep blijvend letsel op en hield er een klapvoet aan over. Heeft hij recht op volledige schadevergoeding door zijn werkgever, het Ministerie van Defensie? De ambtenaar vond van wel en gaat in bezwaar en beroep. Wordt het beroep gegrond verklaard? Advocaat ambtenarenrecht Sander Schouten legt het vonnis uit.

Dienstongeval ambtenaar tijdens rugby

De ambtenaar is in dienst bij het Ministerie van Defensie. Hij deed mee aan een driedaagse rugby-oefening georganiseerd door de Koninklijke Marechaussee en de Politieacademie. In een paardenbak met los zand werd rugby gespeeld in een overall, helm en zware schoenen (legerkisten). Toen de ambtenaar op een goed moment de bal kreeg viel hij omdat hij besprongen werd door zijn tegenstanders. Zijn voet kwam vast te zitten in het zand en toen hij zich wegdraaide probeerden anderen hem te tackelen. Hij voelde zijn linkerbeen knakken, scheurde van alles en liep ernstig beenletsel op. Zijn werkgever besloot dat sprake was van een dienstongeval, maar weigerde de schade te vergoeden.

Schadevergoeding na schending zorgplicht

De mate van schadevergoeding voor een ambtenaar hangt af van het feit of de werkgever een zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
heeft geschonden. Die is geschonden als de werkgever het werk voor de ambtenaar niet veilig heeft ingericht, of – als de veiligheid te wensen overlaat, daar ontkom je soms niet aan –  geen andere maatregelen heeft genomen om schade te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het geven van duidelijke instructies. Dit alles blijkt uit vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (het hoogste rechtsprekende college in het ambtenarenrecht Een bijzondere regeling in het arbeidsrecht waarin de rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld.
» Meer over ambtenarenrecht
ambtenarenrecht
). Er is geen ruimte voor schadevergoeding als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ambtenaar.

Advocaat gaat in bezwaar

De werkgever vond dat er duidelijke instructies waren gegeven die ongevallen hadden moeten voorkomen en vond niet dat er een zorgplicht geschonden was. De advocaat van de ambtenaar vond dat er wel een zorgplicht was geschonden. Rugby spelen op los zand is immers gevaarlijk. Een gladde ondergrond zou veel veiliger geweest zijn. Ook ging het er hard aan toe. De advocaat van de ambtenaar claimde vervolgens schadevergoeding bij de werkgever maar die werd (gedeeltelijk) afgewezen. De advocaat van de ambtenaar ging in bezwaar, maar de werkgever verklaarde het bezwaar ongegrond.

Advocaat gaat in beroep

De advocaat van de ambtenaar ging vervolgens binnen zes weken in beroep bij de rechtbank Den Haag. De rechter oordeelde dat niet was vast komen te staan dat de werkgever vooraf onderzocht had of het spelen van rugby op los zand in zware schoenen wel verantwoord was. De werkgever kon de rechter ook niet uitleggen wat voor instructies er vooraf door de sportinstructeur gegeven waren omdat niet meer achterhaald kon worden wie de sportinstructeur was.

Afwijzing besluit schadevergoeding onzorgvuldig

De rechtbank oordeelde dat het besluit de schadevergoeding (gedeeltelijk) af te wijzen, onzorgvuldig was voorbereid door de werkgever en verklaarde het beroep van de advocaat van de ambtenaar gegrond. Soms doet de rechter zelf een uitspraak over de hoogte van de schadevergoeding die toegekend zou moeten worden. In dit geval deed de rechter dat niet omdat nader onderzoek nodig was naar de instructies die vooraf al dan niet gegeven zouden zijn. De rechter droeg de werkgever op het besluit opnieuw te nemen met de overwegingen van de rechter over de instructies daarbij in het achterhoofd.

Meer in Ambtenarenrecht
Usage trademark rights after termination of licensing unlawful?
Leraar krijgt schadevergoeding na onterechte beschuldiging

Een leraar in het basisonderwijs werd door zijn werkgever onterecht beschuldigd van ontucht met een minderjarige. De politie deed onderzoek....

Sluiten