Leugen kost ambtenaar z’n baan en € 30.000

Een ambtenaar in dienst bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dient een tuchtrechtelijke klacht in tegen een arts bij het Regionaal Tuchtcollege en doet daarbij onjuiste mededelingen over de arts in kwestie. De arts wordt daardoor onterecht geschorst en leidt inkomensschade. De ambtenaar wordt ontslagen. De ambtenaar is het hier niet mee eens en gaat in bezwaar en vervolgens in beroep. Wordt het beroep gegrond verklaard? Advocaat ambtenarenrecht Sander Schouten bespreekt het vonnis.

Werkgever betaalt schadevergoeding

De ambtenaar in kwestie was aangesteld als inspecteur. Op eigen houtje diende de ambtenaar een klacht in tegen een arts, zonder daarover met zijn leidinggevende te overleggen. Het tuchtrechtelijk onderzoek tegen de arts was nog niet afgerond. De arts werd naar aanleiding van de klacht 1,5 jaar geschorst. De klacht werd later weer ingetrokken. De advocaat van de arts stelde de werkgever van de ambtenaar aansprakelijk. De werkgever betaalde vervolgens ruim € 40.000,– schadevergoeding uit aan de arts.

Ambtenaar maakt bezwaar

De werkgever verplichtte de ambtenaar vervolgens € 30.000,– van de betaalde schadevergoeding terug te betalen op grond van artikel 66 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Dat artikel verplicht een ambtenaar de schade te vergoeden indien de schade aan de ambtenaar is te wijten. De werkgever besloot de ambtenaar ook te ontslaan. De ambtenaar had het vertrouwen van de werkgever geschaad en de verhouding met zijn leidinggevende verstoord. De ambtenaar ging binnen 6 weken in bezwaar tegen zijn ontslag, maar ook tegen het besluit dat hij € 30.000,– moest terugbetalen. Hij zou namelijk in het algemeen belang van de gezondheidszorg gehandeld hebben door zelf een tuchtprocedure tegen de arts te starten. De werkgever verklaarde het bezwaar echter ongegrond, handhaafde het ontslag van de ambtenaar en het besluit € 30.000,– terug te vorderen.

Bezwaar afgewezen: beroep

De advocaat van de ambtenaar ging vervolgens in beroep bij de rechtbank Groningen. De rechter oordeelde dat niet kon worden aangetoond dat de ambtenaar de werkgever opzettelijk schade zou willen toebrengen. Het besluit tot vergoeding van € 30.000,– werd vernietigd. Het ontslag hield echter stand. Zowel de ambtenaar als de werkgever gingen vervolgens in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB, het hoogste rechtscollege in het ambtenarenrecht Een bijzondere regeling in het arbeidsrecht waarin de rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld.
» Meer over ambtenarenrecht
ambtenarenrecht
) binnen 6 weken na de uitspraak van de rechtbank.

Ambtenaar verplicht tot schadevergoeding

De CRvB oordeelde dat de ambtenaar zich niet aan de procedureregels had gehouden door de klacht in te dienen, terwijl hij wist dat er nog een tuchtrechtelijk onderzoek tegen de arts gaande was. De ambtenaar had ook niet aangetoond dat de zaak zodanig spoedeisend was dat het overleg met zijn leidinggevende niet kon worden afgewacht. Daardoor nam de ambtenaar volgens de CRvB het risico dat er schade zou ontstaan bij de werkgever. De werkgever mocht daarom besluiten € 30.000,– terug te vorderen. Het hoger beroep van de werkgever slaagt dus.

Vertrouwensbreuk te wijten aan ambtenaar

De advocaat van de ambtenaar ging ook in hoger beroep bij de CRvB. Daar ving hij bot. De rechter oordeelde in hoger beroep dat de vertrouwensbreuk de ambtenaar verweten kon worden. De samenwerking was aantoonbaar door hem verslechterd en de ambtenaar ging gesprekken daarover uit de weg. De uitkomst van het hoger beroep van de advocaat van de ambtenaar was dus dat de werkgever de ambtenaar terecht mocht ontslaan. Het hoger beroep van de ambtenaar faalt.

More in Ambtenarenrecht
Advocaat insolventierecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Gemeenteambtenaar ontslagen na leugens over salaris

Een ambtenaar in dienst bij de gemeente Amsterdam werd verhoord als verdachte van het hebben van een hennepplantage. Hij bekende...

Close