3 min lezen

Herroeping van een algemene volmacht: wanneer kan het?

NL

Een verkoper van appartementsrechten verleent aan de koper een onherroepelijke algemene volmacht De bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
» Meer over volmacht
volmacht
. Dit deed hij omdat eerst slechts de economische eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
werd overgedragen. Maar hij wenst op een gegeven moment de volmacht in te trekken. Hoe beoordeelt de rechtbank zo een verzoek om herroeping Herroeping is in de wet geregeld en kan plaatsvinden als er sprake is geweest van bedrog, het vonnis blijkt te berusten valse stukken of als de verliezende partij na het vonnis doorslaggevende stukken in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.
» Meer over herroeping
herroeping
? Advocaat contractenrecht Marco Guit legt uit wat een volmacht is aan de hand van de uitspraak.

 

 

Koopovereenkomst en volmacht verlening

De eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
sloot al in 1993 een koopovereenkomst met gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
waarin hij het economisch eigendom van deze appartementsrechten verkoopt tegen een koopprijs van NLG 4.750.000. Tevens verleent eiser aan gedaagde een algemene volmacht. In deze volmacht is bepaald dat eiser onherroepelijk volmacht geeft aan gedaagde om eiser met betrekking tot de appartementsrechten in alle opzichten te vertegenwoordigen en haar rechten en belangen, zonder enige uitzondering, waar te nemen. Deze volmacht is nuttig omdat eiser als juridisch eigenaar nog het gezag houdt over de appartementsrechten. Voorts is in de volmacht opgenomen dat alle baten, kosten en lasten met betrekking tot de appartementsrechten ten behoeve van, dan wel voor rekening van, gedaagde zijn.

Eiser eist herroeping volmacht vanwege dringende redenen

Enkele jaren na de verkoop heeft de overheid een bedrag van ruim NLG 1 miljoen beschikbaar gesteld ter zake van de afkoop van exploitatiesubsidies. Dit bedrag is aan gedaagde voldaan maar eiser vindt dat hij recht heeft op deze afkoopsom. Daarom heeft eiser in een procedure herroeping van de volmacht en betaling van de afkoopsom gevorderd. Eiser stelt dat er gewichtige redenen zijn voor de herroeping van de volmacht. Zo zouden de subsidies niet inbegrepen zijn in de koopprijs en heeft gedaagde voorts een onvoorzien voordeel genoten door verlaging van de overdrachtsbelasting. Waar het op neer komt is dat eiser zich benadeeld voelt door de (onverwachte) financiële voordelen die gedaagde na de koop heeft genoten en daar in mee wil delen.

Rechtbank: volmacht betreft “alle baten en lasten”

De rechtbank maakt korte metten met de vordering. Er zijn geen omstandigheden aanwezig die een wijziging van de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
of de volmacht rechtvaardigen. In de volmacht staat expliciet bepaald dat alle baten en lasten voor rekening van gedaagde komen. Daar vallen ook de verleende subsidies onder, aldus de rechtbank. Er zijn geen dringende redenen om de volmacht te herroepen. De vorderingen van eiser wordt afgewezen.

Algemene en bijzondere volmacht

Een volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een algemene en bijzondere volmacht. Bij een algemene volmacht is de gevolmachtigde bevoegd om de volmachtgever in ieder opzicht te vertegenwoordigen (tenzij ondubbelzinnig uitgesloten). Bij een bijzondere volmacht gaat het om een volmacht met betrekking tot bepaalde rechtshandelingen of een volmacht voor een bepaald doel.

AMS Advocaten bij herroeping volmacht

Voor herroeping van een volmacht zijn volgens de wet “ernstige redenen” vereist. De rechtbank kan op verzoek van de volmachtgever een onherroepelijk verstrekte volmacht herroepen. Voorbeelden van ernstige redenen kunnen gelegen zijn in Onvoorziene omstandigheden Omstandigheden die partijen niet hebben (kunnen) voorzien bij het sluiten van een overeenkomst die een wezenlijke (nadelige) invloed hebben op de (wijze van) nakoming van de overeenkomst.
» Meer over onvoorziene omstandigheden
onvoorziene omstandigheden
of kennelijk onredelijk gebruik van de volmacht.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence