3 min lezen

Mag franchisenemer franchise fee opschorten?

NL

Het opschortingrecht is een bijzondere bevoegdheid van een schuldenaar om zijn verplichting (bijvoorbeeld betaling) op te schorten totdat de schuldeiser zijn verplichtingen is nagekomen. In een recent kort geding tussen een franchisenemer en een franchisegever stond de vraag centraal of de opschorting van de franchise De overeenkomst waarbij de franchisenemer tegen een vergoeding gebruik maakt van de handelsnaam, het merk, reclameslagzinnen, vertrouwelijke informatie en de formule van de franchisegever.
» Meer over franchise
franchise
fee door franchisenemer terecht was. Advocaat contractenrecht Thomas van Vugt bespreekt de uitspraak.

 

 

Exclusieve afnameverplichting in franchiseovereenkomst

Aanleiding voor het kort geding is het volgende. In 2005 sloten franchisegever en franchisenemer een franchiseovereenkomst over een winkelformule. De franchisenemer was contractueel verplicht om zijn assortiment in te kopen bij door de franchisegever aangewezen leveranciers. In 2009 wees franchisegever zichzelf exclusief aan als leverancier. Franchisenemer moest vanaf dat moment zijn voorraad afnemen van franchisegever. Deze exclusieve afnameverplichting stuitte op steeds meer bezwaren bij franchisenemer. Franchisegever zou geen marktconforme prijzen in rekening brengen en niet de overeengekomen opslagen hanteren voor de leveranties.

Franchisenemer schort franchise fee op

Samen met een aantal andere franchisenemers is franchisenemer een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
gestart waarin zij schadevergoeding van franchisegever eisen. Tijdens deze bodemprocedure heeft franchisenemer de betaling van de maandelijkse franchise opgeschort. In reactie hierop besloot franchisegever geen bestellingen meer te leveren. Franchisenemer zou volgens hem niet gerechtigd zijn tot opschorting en dus nu zou franchisenemer dus zelf wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
plegen zodat franchisegever terecht zijn verplichting tot levering opschort. Aldus franchisegever.

Vordering in kort geding: nakoming franchisecontract

Franchisenemer vordert in dit kort geding franchisegever te bevelen de franchiseovereenkomst na te komen en de leveranties aan zijn winkels per direct te hervatten. De voorzieningenrechter acht het stopzetten van de leveranties door franchisegever -gelet op de afhankelijke positie van franchisenemer en de overige omstandigheden- een te ingrijpende reactie op het opschorten van de franchise fee. Allereerst is de rechter van oordeel dat er onvoldoende samenhang is tussen de vordering tot betaling van de fee en de vordering tot het leveren van bestellingen en staat ook het financiële belang van het één (maandelijks 24.000 euro aan bestellingen), niet in verhouding tot het ander ( franchise fee 2.900 euro per maand). Zeker nu vaststaat dat franchisenemer zijn bestelling wel altijd betaald heeft en zal betalen.

Rechter: opschorting gerechtvaardigd

Daarnaast is de rechter op het eerste gezicht niet geheel oneens met de verwijten die franchisenemer franchisegever maakt. Zo blijkt uit een accountants rapport dat franchisegever over de afgelopen jaren 43 procent hogere inkoopprijzen heeft berekend dan de leveranciers waarbij de franchisenemers eerder mochten inkopen. Het definitieve oordeel hierover zal in de bodemprocedure moeten worden afgewacht. De rechter veroordeelt franchisegever tot het hervatten van de leveringen aan franchisenemer op straffe van een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
.

Advocaat gespecialiseerd in franchiserecht

Als de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
van een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
zijn verplichtingen niet nakomt heb je in beginsel het recht om jouw verplichtingen op te schorten. Doet je internet het niet, dan mag je in principe je maandelijkse betaling aan de internetprovider opschorten totdat het gerepareerd is. Deze bevoegdheid tot opschorting mag echter niet te lichtvaardig gebruikt worden. Is er geen tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
aan de zijde van de wederpartij, dan is de opschorting ongeldig en pleeg je dus wanprestatie. Met alle risico’s van dien. Bovendien moet de opschorting in verhouding staan tot de tekortkoming van de wederpartij. De gehele huur achterhouden omdat de brievenbus kapot is, is buitenproportioneel. Voor meer advies over opschortingsbevoegdheden en wat je kunt doen als een contractuele wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence