Onrechtmatige daad makelaar ten opzichte van koper?

De koper van een woning stelt de verkopende makelaar aansprakelijk voor de schade die hij heeft geleden. De makelaar zou de koper namelijk onjuist hebben geïnformeerd over het aangekochte onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
en de mogelijkheden tot splitsing van het geheel. Advocaat vastgoedrecht Thomas van Vugt bespreekt het vonnis van de rechtbank.

Eiser wil via makelaar gekocht onroerend goed splitsen

eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
belt begin 2011 de verkopende makelaar van een woonhuis met bijbehorende bakkerij. Er volgen enkele bezichtigingen en telefonische besprekingen. Tijdens een van deze gesprekken leest de makelaar een brief voor van september 2010 van het college van B&W van de gemeente over de mogelijkheden tot het splitsen van de woning met bedrijfsgebouw. Nadat de koper het onroerend goed heeft gekocht, verzoekt hij de gemeente om splitsing. De gemeenteraad wijst dit verzoek af, maar gaat na bezwaar alsnog akkoord en wijzigt het bestemmingsplan.

Koper stelt makelaar aansprakelijk voor geleden schade

Ondanks dat de koper heeft wat hij wil, stelt hij de makelaar aansprakelijk voor de schade die hij heeft geleden. De schade (€ 13.719,25) is ontstaan doordat hij een juridische procedure heeft moeten voeren om tot splitsing over te kunnen gaan en het bestemmingsplan gewijzigd te krijgen. Hierdoor kon hij één van de woningen pas later dan gepland verkopen en is vertragingsschade De schade die een schuldeiser lijdt door de vertraging in de nakoming van de overeenkomst.
» Meer over vertragingsschade
vertragingsschade
ontstaan (€ 31.378,-).

Heeft de makelaar onrechtmatig gehandeld?

De koper stelt dat de makelaar onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
heeft gehandeld door hem verkeerde informatie te verstrekken. Ten eerste zou de makelaar gezegd hebben dat woningsplitsing mogelijk was zonder wijziging van het bestemmingsplan. Ten tweede staat in de verkoopbrochure dat er ‘uiteenlopende mogelijkheden voor woningsplitsing’ zijn. En ten derde had de makelaar beter moeten controleren of splitsing wel mogelijk was, omdat hij wist dat woningsplitsing in strijd zou zijn met het bestemmingsplan.

Verweer makelaar: ‘informatie verkoopbrochure is vrijblijvend’

De makelaar stelt dat hij nooit heeft gezegd dat splitsing zonder meer mogelijk was. Hij heeft eiser zelfs de brief van B&W voorgelezen en hem verwezen naar de gemeente voor wat betreft het bestemmingsplan. Daarnaast was de informatie uit de verkoopbrochure geheel vrijblijvend, maar ook niet onjuist, aangezien splitsing en wijziging van het bestemmingsplan – onder omstandigheden – mogelijk was. Verder dan dit gaat zijn mededelings- of onderzoeksplicht niet. Zeker niet omdat hij niet wist dat de eiser het onroerend goed wilde kopen om het te splitsen en deels te verkopen.

Is er sprake van een onrechtmatige daad?

De rechter stelt dat een makelaar onzorgvuldig en dus onrechtmatig heeft gehandeld als hij niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar mag worden verwacht. In dit geval is geen sprake van onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
. De makelaar heeft de brief van B&W voorgelezen (splitsing en wijziging bestemmingsplan niet zonder meer toegestaan). De tekst van de verkoopbrochure is vrijblijvend, maar ook – mede gelet op de verstrekte informatie uit de brief – niet onjuist. En met het voorlezen van deze brief heeft de makelaar voldaan aan zijn verplichting om informatie te verschaffen.

Advocaat kan adviseren niet te procederen

Ondanks dat er geen contractuele rechtsverhouding bestaat tussen de verkopende makelaar en de koper, kan de makelaar wel onrechtmatig gehandeld hebben en dus schadeplichtig zijn. In deze casus lijkt dit ver gezocht, aangezien de makelaar ruim aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Waarom de koper toch een advocaat in de arm heeft genomen om te proberen de schade, die aan hem zelf te wijten was, vergoedt te krijgen, is niet duidelijk. De advocaat had – gelet op de omstandigheden van het geval – kunnen adviseren om hier geen zaak van te maken. Of dat is gedaan, blijkt niet uit deze uitspraak.

More in Vastgoedrecht
Advocaat VvE recht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Nalatige VvE aansprakelijk voor vochtschade

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken...

Close