4 min lezen

Krakers ontruimen: hoe werkt het?

NL

Er is de laatste jaren veel te doen geweest over de vraag wanneer krakers kunnen worden ontruimd. Nadat in 2010 de Wet kraken Het zonder recht of titel in gebruik nemen van een leegstaande onroerende ruimte.
» Meer over kraken
Kraken
en Leegstand in werking trad, bepaalde de Hoge Raad in oktober 2011 dat strafrechtelijke ontruiming pas mogelijk is nadat de krakers in de gelegenheid zijn gesteld een kort geding in te stellen. Maar civielrechtelijke ontruiming kan in principe altijd. Wel moet de eigenaar zijn spoedeisend belang Voor een toewijzing van een vordering in kort geding moet er sprake zijn van spoedeisend belang.
» Meer over spoedeisend belang
spoedeisend belang
kunnen aantonen. Advocaat vastgoedrecht Sander Schouten zet alle mogelijkheden op een rij. 

 

Strafrechtelijke ontruiming

Na de invoering van de Wet Kraken en Leegstand per 1 oktober 2010 is kraken algeheel strafbaar geworden. Voorheen was kraken strafbaar indien de gekraakte onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerende zaak
korter dan een jaar leeg stond. Krakers beroepen zich in ontruimingsprocedures meestal op een huisrecht dat is vastgelegd in artikel 12 van de grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Hoge Raad oordeelde in haar uitspraak van 28 oktober 2011 dat strafrechtelijke ontruiming inderdaad een inbreuk maakt op het huisrecht van de krakers. Daarbij oordeelde de Hoge raad dat het voornamelijk van belang is dat de gevolgen van de ontruiming onomkeerbaar zijn omdat de krakers na ontruiming immers niet meer kunnen terugkeren in het pand. De Hoge Raad oordeelde daarom dat de rechter vooraf moet kunnen toetsen of het belang van het eigendomsrecht van de eigenaar van het pand bij ontruiming zwaarder weegt dan de inbreuk op het huisrecht van de krakers. Het beleid van het Openbaar Ministerie werd vervolgens zo ingericht dat er in beginsel pas wordt ontruimd nadat de krakers in de gelegenheid zijn gesteld de zaak aan de rechter voor te leggen. Als de rechter in kort geding heeft geoordeeld dat de krakers strafrechtelijk kunnen worden ontruimd, hoeft het OM niet een eventueel door de krakers in te stellen hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
af te wachten.

Civielrechtelijke ontruiming

Het kan dus lonen bij de politie aangifte te doen van schending van het eigendomsrecht van de eigenaar. Het is echter maar de vraag of het OM vervolgens ook daadwerkelijk tot ontruiming over zal gaan. Bij strafrechtelijke ontruiming gaat het immers om het uitvoeren van een algemeen belang om een einde te maken aan een strafbare situatie, waarbij ook de belangen van de eigenaar zullen worden meegewogen. Bij een civielrechtelijke ontruiming heeft de belangenafweging van de rechter met name betrekking op het belang van de eigenaar om zijn eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
terug te krijgen en de belangen van de krakers om in het pand te kunnen blijven. De eigenaar van het pand doet er in de meeste gevallen dan ook goed aan (ook) zelf actie te ondernemen door in een kort geding ontruiming te vorderen. In de regel gaat dit sneller dan strafrechtelijke ontruiming en de eigenaar houdt het heft in eigen handen.

Kort geding voor ontruiming

De eigenaar van een pand die in kort geding ontruiming vordert dient aan te tonen dat hij een spoedeisend belang bij ontruiming heeft. Onlangs oordeelde de Voorzieningenrechter te Groningen bij dat het feit dat inbreuk wordt gemaakt op een eigendomsrecht op een zaak voldoende is om aan te nemen dat er sprake is van een spoedeisend belang bij ontruiming. Blijkens het Burgerlijk Wetboek hoeft een eigenaar de onrechtmatige inbreuk op zijn recht immers niet te dulden. De rechter noemde als mogelijke uitzondering op dit beginsel de situatie dat de eigenaar het onrechtmatige gebruik jarenlang had gedoogd, of onredelijke lang had gewacht met het nemen van rechtsmaatregelen. Deze situatie deed zich niet voor omdat de eigenaar van het pand reeds enkele dagen na het kraken had gevraagd het pand te verlaten. De rechter oordeelde dan ook dat de krakers na een termijn van uiterlijk drie weken het pand moesten hebben verlaten.

Advocaat krakers ontruimen

AMS advocaten is een advocatenkantoor in Amsterdam dat gespecialiseerd is in onder meer het vastgoedrecht. Onze advocaten staan diverse vastgoedeigenaren bij in civielrechtelijke procedures en bij het opstellen van contracten. Wij hebben bovendien ruime ervaring in het ontruimen van krakers. Indien u vragen heeft kunt u gerust contact met een van onze advocaten opnemen.

Sander Schouten

Sander

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence