2 min lezen

Ontruiming krakers kan bij spoedeisend belang

NL

Indien er sprake is van een aantoonbaar spoedeisend belang Voor een toewijzing van een vordering in kort geding moet er sprake zijn van spoedeisend belang.
» Meer over spoedeisend belang
spoedeisend belang
, lukt het meestal om via een kort geding krakers te ontruimen. Verbouwwerkzaamheden gelden in de regel als voldoende spoedeisend belang om dit via een kort geding te kunnen doen. Onlangs werd dit weer eens bevestigd door een voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem. Advocaat Sander Schouten legt uit.

Civiele ontruiming van krakers

Woningstichting Portaal Nijmegen wilde een aantal gekraakte panden die zij in eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
heeft herontwikkelen. De betreffende panden vormen een beschermd stadsbeeld zodat zij niet konden worden gesloopt. Portaal wenste deze panden daarom te restaureren en een nieuwe bestemming te geven voor het gebruik van woningen. De panden waren echter gekraakt door meerdere, onbekende, krakers. Portaal eiste in kort geding ontruiming van de krakers.

Bouwwerkzaamheden leveren spoedeisend belang op

Volgens de rechter heeft Portaal voldoende aannemelijk gemaakt dat er onlangs een bodemonderzoek was afgerond en dat de reeds eerder aangevangen sloop- en saneringswerkzaamheden konden worden hervat. Voorts is onweersproken gesteld dat daarbij materieel zal worden ingezet. Portaal wenste voorbereidende maatregelen te treffen om veilingheidsrisico’s in te perken. De rechter erkent dit belang en stelt zelfs dat een gering gevaar al genoeg is om over te gaan tot het nemen van risico beperkende maatregelen.

Rechter wijst aanbod tot vrijwillige ontruiming af

Een van de krakers bood aan afspraken te maken over het verlaten van het pand op het moment dat de sloopwerkzaamheden daadwerkelijk een aanvang zouden nemen, maar de rechter ging daar niet in mee. Dit aanbod doet namelijk geen afbreuk aan het spoedeisend belang van Portaal om direct risico-inperkende maatregelen te treffen. De rechter oordeelt bovendien dat de eigenaar van het pand recht en belang heeft het nodige te doen voor de realisatie van het project zonder daarbij gehinderd te worden door personen die zich daar zonder recht of titel bevinden. De krakers dienden de panden dan ook te ontruimen binnen twee weken nadat de voorzieningenrechter het vonnis wees.

Krakers ontruimen via kort geding

In deze uitspraak is weer eens bevestigd dat het eigendomsrecht het meest omvattende recht is dat een persoon op een zaak kan hebben. Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet in strijd is met rechten van anderen, verplichtingen uit de wet of ongeschreven recht. Het Burgerlijk Wetboek geeft de eigenaar van een zaak dan ook het recht zijn eigendom op te eisen van een ieder die haar zonder recht of titel onder zich houdt. Volgens de rechter is een ontruimingsvordering in kort geding even wel slechts toewijsbaar indien er sprake is van een spoedeisend belang, waarbij als uitgangspunt geldt dat de ontruiming niet tot ongerechtvaardigde leegstand mag leiden. Geplande (verbouw)werkzaamheden gelden dus in de regel als een voldoende spoedeisend belang.

Advocaat voor ontruiming van krakers

Onze advocaten hebben ruime ervaring met het ontruimen van krakers. Neemt u gerust in een voorkomend geval contact met ons op.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence